25.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 272/23


Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. septembra spriedums — Boston Scientific/ITSB — Terumo (“CAPIO”)

(Lieta T-325/06) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “CAPIO’ reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts vārdiska preču zīme “CAPIOX’ - Relatīvs atteikuma pamatojums - Preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 1. un 2. punkts - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2008/C 272/43)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Boston Scientific Ltd, Hastings, Barbade (pārstāvji — P. Rath un W. Festl-Wietek, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Folliard-Monguiral)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā: Terumo Kabushiki Kaisha, Tokija (Japāna) (pārstāvis — C. Bercial Arias, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2006. gada 14. septembra lēmumu lietā R 61/2006-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Terumo Kabushiki Kaisha un Boston Scientific Ltd.

Rezolutīvā daļa

1)

prasību noraidīt;

2)

Boston Scientific Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 326, 30.12.2006.