25.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 272/23


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 10.9.2008 — Boston Scientific v. SMHV — Terumo (CAPIO)

(Asia T-325/06) (1)

(Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin CAPIO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki CAPIOX - Suhteellinen hylkäysperuste - Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Direktiivin N:o 40/94 43 artiklan 1 ja 2 kohta - Sekaannusvaara - Direktiivin N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

(2008/C 272/43)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (edustajat: asianajajat P. Rath ja W. Festl-Wietek)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (asiamies: A. Folliard-Monguiral)

Vastapuoli valituslautakunnassa ja väliintulija ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokio, Japani) (edustaja: asianajaja C. Bercial Arias)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 14.9.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 61/2006-2), joka koskee Terumo Kabushiki Kaishan ja Boston Scientific Ltd:n välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Boston Scientific Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 326, 30.12.2006.