25.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 272/23


Esimese Astme Kohtu 10. septembri 2008. aasta otsus — Boston Scientific versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Terumo (CAPIO)

(Kohtuasi T-325/06) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi CAPIO taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk CAPIOX - Suhteline keeldumispõhjus - Kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 43 lõiked 1 ja 2 - Segiajamise tõenäosus - Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

(2008/C 272/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) esindajad: advokaadid P. Rath ja W. Festl-Wietek)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokio, Jaapan) (esindaja: advokaat C. Bercial Arias)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 14. septembri 2006. aasta otsuse (asi R 61/2006-2) peale, mis on tehtud vastulausemenetluses Terumo Kabushiki Kaisha ja Boston Scientific Ltd vahel.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Boston Scientific Ltd-lt.


(1)  ELT C 326, 30.12.2006.