25.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 272/23


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. september 2008 — Boston Scientific mod KHIM — Terumo (CAPIO)

(Sag T-325/06) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om CAPIO som EF-ordmærke - ældre nationalt ordmærke CAPIOX - relativ registreringshindring - reel brug - artikel 43, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 40/94 - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

(2008/C 272/43)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (ved avocats P. Rath og W. Festl-Wietek)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japan) (ved avocat C. Bercial Arias)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. september 2004 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 61/2006-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Terumo Kabushiki Kaisha og Boston Scientific Ltd.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Boston Scientific Ltd betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 326 af 30.12.2006.