25.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 272/23


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. září 2008 – Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO)

(Věc T-325/06) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Žádost o zápis slovní ochranné známky Společenství CAPIO - Starší národní slovní ochranná známka CAPIOX - Relativní důvody pro zamítnutí - Skutečné užívání ochranné známky - Článek 43 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 40/94 - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst.1 písm. b) nařízení č. 40/94“)

(2008/C 272/43)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (zástupci: P. Rath a W. Festl-Wietek, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastník před Soudem: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokio, Japonsko) (zástupce: C. Bercial Arias, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 14. září 2006 (věc R 61/2006-2) týkajícího se námitkového řízení mezi Terumo Kabushiki Kaisha a Boston Scientific Ltd.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Boston Scientific Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 326, 30.12.2006.