14.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 654/2007 AL COMISIEI

din 13 iunie 2007

privind eliberarea licențelor de import în sectorul cărnii de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de vită și mânzat (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 936/97 al Comisiei din 27 mai 1997 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 936/97 prevede la articolele 4 și 5 condițiile de depunere a cererilor și de eliberare a licențelor de import pentru carnea menționată la articolul 2 litera (f).

(2)

Articolul 2 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 936/97 stabilește la 11 500 t cantitatea de carne de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată care corespunde descrierii definite în aceeași dispoziție și care poate fi importată în condiții speciale în perioada 1 iulie 2006-30 iunie 2007.

(3)

Trebuie reamintit faptul că licențele prevăzute de prezentul regulament nu pot fi utilizate pe parcursul întregii perioade de valabilitate decât sub rezerva dispozițiilor existente în domeniul veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fiecare cerere de licență de import, depusă între 1 și 5 iunie 2007 pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată, menționată la articolul 2 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 936/97, este admisă integral.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137, 28.5.1997, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 317/2007 (JO L 84, 24.3.2007, p. 4).