14.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 654/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2007 година

относно издаването на лицензии за внос на висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо и телешко месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 936/97 на Комисията от 27 май 1997 г. относно отварянето и начина на управление на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо и телешко месо, както и за замразено биволско месо (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 936/97 посочва в членове 4 и 5 условията за заявления и за издаването на лицензии за внос на месото, посочени в член 2, буква е).

(2)

Член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 936/97 определя на 11 500 t количеството висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо и телешко месо, отговарящо на определението в същата разпоредба, коeито моe да бъджe внесенo при специални условия за периода от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г.

(3)

Лицензиите, посочени в настоящия регламент, могат да бъдат използвани през целия период на валидност единствено при условие, че се вземе предвид съществуващият ветеринарен режим,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Всяко заявление за лицензия за внос, подадено между 1 и 5 юни 2007 r., за висококачествено прясно, охладено или замразено говеждо и телешко месо, посочено в член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 936/97, се удовлетворява напълно.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 137, 28.5.1997 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 317/2007 (ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 4).