26.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 251/6


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9330 – Denso/Hirose)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 251/05)

1.   

W dniu 22 lipca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Denso Corporation („Denso”, Japonia),

Hirose Plant (Japonia), będącego własnością Toyota Motor Corporation.

Przedsiębiorstwo Denso przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całością Hirose Plant.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

Denso jest japońskim producentem i dostawcą zaawansowanych części i podzespołów samochodowych dla producentów samochodów, produktów konsumpcyjnych innych niż samochodowe oraz produktów przemysłowych,

Hirose Plant jest zakładem produkcyjnym wytwarzającym półprzewodniki i komponenty elektroniczne do użytku w samochodach.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9330 – Denso/Hirose

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).