23.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets)

(2006/C 198/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 16 augustus 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming P.H. Glatfelter Company („Glatfelter”, VSA) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de Lydney activiteiten van J.R. Crompton Ltd. („Crompton Assets”, VK) door de aankoop van activa. De concentratie is doorverwezen naar de Commissie door het Duitse Bundeskartellamt op basis van artikel 22(3) van de Raadsverordening. Het VK heeft zich achtereenvolgens aangesloten bij de verwijzing.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Glatfelter: papier voor bijzondere doeleinden, lange vezel papier en bedekkingpapier, inclusief nat vergépapier;

voor Crompton Assets: vergévezelmaterialen, inclusief thee en koffie filtermaterialen, dubbelzijdige zelfklevende plakband substraten, batterij pasta, stofzuigerzakken, natte vegers, zakken voor verpakking en rattenvergif.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.