23.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 198/4


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum nr COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets)

(2006/C 198/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

16. augustil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega P.H. Glatfelter Company (“Glatfelter”, USA) omandab aktsiate ostu teel ainukontrolli J.R. Crompton Ltd Lydney üksuse (“Crompton Assets”, Ühendkuningriik) üle kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses. Saksamaa Bundeskartellamt on komisjonilt taotlenud koondumise uurimist vastavalt nõukogu määruse artikli 22 lõikele 3. Seejärel on taotlusega ühinenud ka Ühendkuningriik.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Glatfelter: eripaber, pikakiuline paber ja kattepaber, sealhulgas märgmeetodil valmistatud paber;

Crompton Assets: märgmeetodil valmistatud kiudmaterjal, sealhulgas tee ja kohvi filtreerimise materjal, kahepoolse kleeplindi alusmaterjal, patareiliim, tolmuimejakotid, niisutatud pühkepaber, pakke- ja rotimürgikotid.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et koondumine, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile märkusi kavandatava tehingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkused võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.