12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 190/34


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. juuni 2006. aasta määrus — Ott jt versus komisjon

(Kohtuasi F-87/05) (1)

(Ametnikud - 2004. aasta ametialane edutamine - Edutatud ametnike nimekirja lisamata jätmine - Esimese Astme Kohtu kodukorra artikkel 111 - Hagi, mis on osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu)

(2006/C 190/63)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Martial Ott (Oberanven, Luksemburg), Fernando Lopez Tola (Luxembourg, Luksemburg), ja Francis Weiler (Itzig, Luksemburg), (esindajad: advokaadid G. Bounéou ja F. Frabetti)

Kostja: komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Esiteks, tühistada 30. novembri 2004. aasta otsus, mis avaldati Haldusteatajas nr 130 2004, millega Euroopa Ühenduste Komisjon võttis vastu 2004. aasta ametialase edutamise raames edutatud ametnike nimekirja, kuna see ei sisalda hagejate nimesid, ja teise võimalusena tühistada 2004. aasta ametialase edutamise raames jagatud edutamispunktid.

Määruse resolutiivosa

1.

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.


(1)  ELT C 315, 10.12.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-349/05 anti 15.12.2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).