25.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 89/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 21. marts),

ar ko groza Lēmumu 2005/381/EK attiecībā uz anketu ziņojumu sniegšanai par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1726)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/166/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 21. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2003/87/EK 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstīm katru gadu jāiesniedz Komisijai ziņojums par minētās direktīvas piemērošanu. Kopš Direktīvas 2003/87/EK pieņemšanas tajā ir izdarīti būtiski grozījumi, un Komisija ir pieņēmusi dažādus likumdošanas instrumentus, lai turpinātu to īstenot.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/101/EK (2) un Direktīvu 2009/29/EK (3) ir grozīta Direktīva 2003/87/EK, lai attiecīgi iekļautu aviācijas darbības Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā un uzlabotu un paplašinātu Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Komisijas Regulā (ES) Nr. 601/2012 (4) ir paredzēti noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu, bet Komisijas Regulā (ES) Nr. 600/2012 (5) ir paredzēti noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu verifikāciju, verificētāju akreditāciju un savstarpējo atzīšanu un akreditācijas struktūru salīdzinošo pārskatīšanu.

(3)

Turklāt ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 389/2013 (6) ir noteiktas vispārējās, darbības un uzturēšanas prasības attiecībā uz Savienības reģistru, un ar Komisijas Lēmumu 2011/278/ES (7) visā Savienībā ir noteikti pagaidu noteikumi saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu sadalei saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu.

(4)

Ar Komisijas Lēmumu 2005/381/EK (8) ir ieviesta anketa, kas dalībvalstīm jāizmanto, sagatavojot ikgadējos ziņojumus, ar mērķi iegūt sīku izklāstu par to, kā tiek piemērota Direktīva 2003/87/EK. Ar Komisijas Lēmumu 2006/803/EK (9) minētā anketa ir grozīta, ņemot vērā dalībvalstu un Komisijas gūto pieredzi šīs anketas lietošanā.

(5)

Grozītās Direktīvas 2003/87/EK un Komisijas pieņemto likumdošanas instrumentu piemērošana, kā arī dalībvalstu un Komisijas turpmākā pieredze šīs anketas lietošanā liecina, ka ir jāuzlabo sinerģija un jānodrošina ziņotās informācijas lielāka saskaņotība.

(6)

Konkrēti, minētajā anketā noteiktās ziņošanas prasības būtu jāgroza saskaņā ar minētajiem likumdošanas instrumentiem un tās būtu saskaņoti vēl jāuzlabo, lai uzlabotu ziņošanas procesa efektivitāti un dalībvalstu sniegtās informācijas kvalitāti.

(7)

Tādēļ būtu jāgroza Lēmuma 2005/381/EK pielikums.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Klimata pārmaiņu komiteja, kas izveidota atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 525/2013 (10) 26. pantam.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/381/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 21. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regula (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181, 12.7.2012., 30. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regula (ES) Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181, 12.7.2012., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2013. gada 2. maija Regula (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 (OV L 122, 3.5.2013., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmums 2011/278/ES, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (OV L 130, 17.5.2011., 1. lpp.).

(8)  Komisijas 2005. gada 4. maija Lēmums 2005/381/EK, ar ko ievieš anketu, lai sniegtu ziņojumus par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 126, 19.5.2005., 43. lpp.).

(9)  Komisijas 2006. gada 23. novembra Lēmums 2006/803/EK, ar ko groza Lēmumu 2005/381/EK, ar ko ievieš anketu, lai sniegtu ziņojumus par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 329, 25.11.2006., 38. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

ANKETA PAR DIREKTĪVAS 2003/87/EK ĪSTENOŠANU

1.   Informācija par iestādi, kas iesniedz ziņojumu

Organizācijas nosaukums un nodaļa:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Kontaktpersonas amata nosaukums:

Adrese:

Starptautiskais tālruņa numurs:

E-pasts:

2.   Atbildīgās iestādes emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) un iestāžu darbības koordinēšana

Uz šīs sadaļas jautājumiem atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

2.1.

Tabulā norādiet to kompetento iestāžu nosaukumu, saīsinājumu un kontaktinformāciju, kuras jūsu dalībvalstī iesaistītas ES ETS ieviešanā attiecībā uz iekārtām un aviāciju. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Nosaukums

Saīsinājums

Kontaktinformācija (1)

 

 

 

Tabulā norādiet tās valsts akreditācijas struktūras nosaukumu, saīsinājumu un kontaktinformāciju, kas izraudzīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 (2) 4. panta 1. punktu.

Nosaukums

Saīsinājums

Kontaktinformācija (1)

 

 

 

Vai ir izveidota valsts sertificēšanas iestāde, kas sertificē verificētājus saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 600/2012 (3) 54. panta 2. punktu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, tabulā norādiet valsts sertificēšanas iestādes nosaukumu, saīsinājumu un kontaktinformāciju.

Nosaukums

Saīsinājums

Kontaktinformācija (1)

 

 

 

Tabulā norādiet sava dalībvalsts reģistra administratora nosaukumu, saīsinājumu un kontaktinformāciju.

Nosaukums

Saīsinājums

Kontaktinformācija (1)

 

 

 

2.2.

Izmantojot iestāžu nosaukumu saīsinājumus, tabulā norādiet, kura kompetentā iestāde atbild par turpmāk minētajiem uzdevumiem. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Ņemiet vērā, ka, ja tabulas lodziņš ir pelēks, šis uzdevums attiecīgi uz iekārtām vai aviāciju neattiecas.

Kompetentā iestāde, kas atbild par attiecīgo jomu

Iekārtas

Aviācija

Atļauju izsniegšana

 

 

Bezmaksas kvotu piešķiršana stacionārām iekārtām saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu

 

 

Bezmaksas kvotu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 3.e un 3.f pantu

 

 

Darbības saistībā ar izsoli (izsolītājs, kas minēts Komisijas Regulā (ES) Nr. 1031/2010 (OV L 302, 18.11.2010., 1. lpp.))

 

 

Finanšu pasākumi attiecībā uz netiešo oglekļa emisiju pārvirzi

 

 

Kvotu piešķiršana

 

 

Monitoringa plāna un monitoringa plāna būtisku izmaiņu apstiprināšana

 

 

Pārbaudīto emisiju ziņojumu un verifikācijas ziņojumu saņemšana un novērtēšana

 

 

Konservatīvu aplēšu par emisijām veikšana saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 601/2012 (OV L 181, 12.7.2012., 30. lpp) 70. pantu

 

 

Uzlabojumu ziņojumu apstiprināšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 69. pantu

 

 

Operatora pieteikuma par verificētāja lēmumu neapmeklēt objektu apstiprināšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2012 31. panta 1. punktu

 

 

Inspekcija un izpilde

 

 

Sabiedrības informēšana

 

 

Darbību un gāzu vienpusējas iekļaušanas administrēšana saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24. pantu (4)

 

 

Neiekļauto iekārtu administrēšana saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu (5)

 

 

Cita joma (precizējiet):

 

 

2.3.

Ja jūsu dalībvalstī ir izraudzīta vairāk nekā viena kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18. pantu, kura no tām ir jūsu kontaktpunkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 600/2012 69. panta 2. punktā? Atbildē izmantojiet attiecīgo saīsinājumu, ierakstot to tabulā.

Tās kompetentās iestādes nosaukums, kura ir kontaktpunkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 600/2012 69. panta 2. punktā

Saīsinājums

 

 

Ja jūsu dalībvalstī ir izraudzīta vairāk nekā viena kompetentā iestāde, kas veic Regulā (ES) Nr. 601/2012 minētās darbības, kādi pasākumi ir veikti šo kompetento iestāžu darba koordinēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 10. pantu? Atbildes ierakstiet tabulā. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Darbību koordinēšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 10. pantu

Jā/Nē

Piezīmes (pēc izvēles)

Vai valsts tiesību akti paredz centrālu kompetento iestādi, kas pārskata monitoringa plānus, paziņojumus par monitoringa plānu izmaiņām vai emisiju ziņojumus un par tiem sniedz saistošas instrukcijas?

 

 

Vai centrālā kompetentā iestāde dod ievirzi vietējām un/vai reģionālām kompetentām iestādēm, izdodot saistošas instrukcijas un norādījumus?

 

 

Vai centrālā kompetentā iestāde brīvprātīgi izvērtē monitoringa plānus, paziņojumus un emisiju ziņojumus un sniedz konsultācijas par tiem?

 

 

Vai sadarbībā ar kompetentajām iestādēm tiek organizētas regulāras darba grupas vai sanāksmes?

 

 

Vai visām kompetentajām iestādēm tiek organizētas kopīgas mācības, lai nodrošinātu prasību saskanīgu izpildi?

 

 

Vai tiek izmantotas IT sistēmas vai rīki, lai nodrošinātu kopīgu pieeju monitoringa un ziņošanas jautājumiem?

 

 

Vai ir izveidota koordinācijas grupa ar kompetentās iestādes darbinieku piedalīšanos, kurā tiek apspriestas monitoringa un ziņošanas problēmas un tiek izstrādāta kopīga pieeja?

 

 

Vai tiek veiktas citas koordinēšanas darbības? Ja tiek, norādiet, kādas:

2.4.

Kāda veida efektīva informācijas apmaiņa un sadarbība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2012 69. panta 1. punktu ir izveidota starp valsts akreditācijas struktūru vai attiecīgā gadījumā starp valsts sertificēšanas iestādi un kompetento iestādi jūsu dalībvalstī? Atbildes ierakstiet tabulā. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Darbību koordinēšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2012 69. panta 1. punktu

Jā/Nē

Piezīmes (pēc izvēles)

Vai tiek organizētas regulāras sanāksmes, kurās piedalās valsts akreditācijas struktūras/valsts sertificēšanas iestādes (attiecīgā gadījumā) un par koordināciju atbildīgās kompetentās iestādes pārstāvji?

 

 

Vai ir izveidota darba grupa, kurā valsts akreditācijas struktūras/valsts sertificēšanas iestādes (attiecīgā gadījumā) pārstāvji, kompetentās iestādes pārstāvji un verificētāji apspriež akreditācijas un verifikācijas jautājumus?

 

 

Vai kompetentās iestādes pārstāvji var kā novērotāji piedalīties akreditācijas darbībās, ko īsteno valsts akreditācijas struktūra?

 

 

Vai tiek veiktas citas koordinēšanas darbības? Ja tiek, norādiet, kādas:

3.   Darbību, iekārtu un gaisakuģu operatoru jeb ekspluatantu iekļaušana

Uz šīs sadaļas 3.1. jautājuma otro apakšjautājumu un 3.2. jautājuma otro un trešo apakšjautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā radušās izmaiņas.

3.A.   Iekārtas

3.1.

Cik iekārtas veic darbības un emitē siltumnīcefekta gāzes, kas minētas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā? Cik no šīm iekārtām ir A, B un C kategorijas iekārtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 19. panta 2. punktu? Cik no tām ir iekārtas ar zemu emisijas līmeni saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 47. panta 2. punktu? Atbildes ierakstiet tabulā.

Iekārtas

Skaits

Iekārtas ar zemu emisijas līmeni

 

A kategorijas iekārtas

 

B kategorijas iekārtas

 

C kategorijas iekārtas

 

Iekārtu kopskaits

 

Kurām I pielikumā minētajām darbībām jūsu dalībvalsts ir izdevusi atļaujas saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK? Atbildes ierakstiet tabulā.

I pielikumā minētā darbība

Jā/Nē

Sadedzināšanas darbības, kas minētas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Minerāleļļas rafinēšana

 

Koksa ražošana

 

Metāla rūdas (tostarp sēra rūdas) apdedzināšana vai saķepināšana, tostarp granulēšana

 

Čuguna vai tērauda ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Melno metālu ražošana vai pārstrāde, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Primārā alumīnija ražošana

 

Sekundārā alumīnija ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Krāsaino metālu ražošana vai pārstrāde, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Cementa klinkera ražošana rotācijas krāsnīs, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Kaļķu ražošana, kā arī dolomīta vai magnezīta apdedzināšana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Stikla ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Keramikas izstrādājumu ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Minerālvates izolācijas materiālu ražošana, izmantojot stiklu, akmeni vai izdedžus, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Ģipša žāvēšana vai apdedzināšana vai ģipškartona sausā apmetuma plātņu un citu ģipša izstrādājumu ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Celulozes ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Papīra vai kartona ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Kvēpu ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Slāpekļskābes ražošana

 

Adipīnskābes ražošana

 

Glioksāla un glioksālskābes ražošana

 

Amonjaka ražošana

 

Organisko ķīmisko vielu lielapjoma ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Ūdeņraža (H2) un sintēzes gāzes ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Nātrija karbonāta (Na2CO3) un nātrija bikarbonāta (NaHCO3) ražošana, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Siltumnīcefekta gāzu uztveršana no iekārtām, kā minēts Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

 

Siltumnīcefekta gāzu transportēšana pa cauruļvadiem uz ģeoloģiskās uzglabāšanas krātuvēm, kas atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.)

 

Siltumnīcefekta gāzu ģeoloģiska uzglabāšana krātuvēs, kas atļautas saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK

 

3.2.

Vai no sistēmas ir izslēgtas iekārtas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, aizpildiet tabulu un atbildiet uz turpmāk dotajiem jautājumiem.

Galvenā darbība saskaņā ar I pielikumu

Kopējās emisijas no iekārtām, kas ir izslēgtas no sistēmas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu

To iekārtu skaits, kuras ir emitējušas vairāk nekā 25 000 tonnu CO2(e) un kuras tādēļ ir atkal jāiekļauj emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā

 

 

 

Kādi verifikācijas pasākumi ir veikti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu? Norādiet lodziņā!

Vai iekārtām, kuru ikgadējās verificētās emisijas laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam bija mazākas par 5 000 tonnām CO2(e) gadā, ir noteiktas kādas vienkāršotas monitoringa, ziņošanas un verifikācijas prasības? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet lodziņā, kādas vienkāršotas prasības tiek piemērotas!

3.B.   Gaisakuģu operatori

3.3.

Cik ir tādu gaisakuģu operatoru, kuri veic Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā minētās darbības, par kuriem atbildat kā administrējošā dalībvalsts un kuri ir iesnieguši monitoringa plānu? Cik no šiem gaisakuģu operatoriem ir komerciāli gaisakuģu operatori un cik – nekomerciāli gaisakuģu operatori? Cik no kopējā skaita ir gaisakuģu operatori, kas ir mazie emitētāji, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 601/2012 54. panta 1. punktā? Ierakstiet skaitu tabulā!

Gaisakuģu operatoru veids

Skaits

Komerciāli gaisakuģu operatori

 

Nekomerciāli gaisakuģu operatori

 

Gaisakuģu operatoru kopskaits

 

Mazie emitētāji

 

Vai zināt kādus citus (papildu) gaisakuģu operatorus, par kuriem atbildat kā administrējošā dalībvalsts, kuriem būtu bijis jāiesniedz monitoringa plāns un jāizpilda citas prasības saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet gaisakuģu operatoru skaitu tabulā.

To papildu gaisakuģu operatoru kopskaits, kuriem būtu bijis jāizpilda ES ETS prasības

 

Ja vēlaties informēt par problēmām saistībā ar šo papildu gaisakuģu operatoru skaitu, precizējiet to lodziņā.

4.   Atļauju izdošana iekārtām

Uz 4.1. jautājumu un 4.2. jautājuma pirmo daļu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

4.1.

Vai Direktīvas 2003/87/EK 5., 6. un 7. pantā minētās prasības ir integrētas procedūrās, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/75/ES (6)? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, izklāstiet tabulā, kā šī integrēšana tika īstenota. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas (ETS atļaujas) un Rūpniecisko emisiju direktīvas (RED) atļaujas integrēšana

Jā/Nē

Piezīmes (pēc izvēles)

Vai ETS atļauja ir RED atļaujas sastāvdaļa?

 

 

Vai RED atļaujas un ETS atļaujas piešķiršanas procedūras ir integrētas?

 

 

Vai RED regulatori apstiprina monitoringa plānus un novērtē emisiju ziņojumus?

 

 

Vai RED regulatori inspicē ES ETS darbības?

 

 

Vai integrēšana izpaužas citādi? Ja jā, norādiet, kā:

Ja atbilde ir “nē”, izklāstiet tabulā, kā ir veikta nosacījumu un procedūru koordinēšana saistībā ar ETS atļaujas un RED atļaujas izdošanu. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Nosacījumu un procedūru koordinēšana saistībā ar ETS atļaujas un RED atļaujas izdošanu

Jā/Nē

Piezīmes (pēc izvēles)

RED regulatori pārbauda, vai ETS atļauja ir piemērojama un nepieciešama, un informē par to kompetento iestādi, kas atbild par darbībām saskaņā ar ES ETS

 

 

Tiesību akti, kas transponē RED direktīvu, neparedz emisijas vai koncentrācijas robežvērtības attiecībā uz CO2

 

 

RED regulatori atļaujas piešķiršanas procedūras laikā izdod saistošas instrukcijas kompetentajai iestādei, kas atbild par emisiju kvotu tirdzniecību

 

 

RED regulatori atļaujas piešķiršanas procedūras laikā brīvprātīgi un nesaistoši sniedz konsultācijas kompetentajai iestādei, kas atbild par emisiju kvotu tirdzniecību

 

 

Vai koordinēšana tiek veikta citādi? Ja tiek, norādiet, kā:

4.2.

Kādos gadījumos valsts tiesību akti paredz atļaujas atjaunināšanu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 6. un 7. pantu? Sniedziet tabulā informāciju par valsts tiesību aktu noteikumiem. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Izmaiņu kategorija

Informācija par valsts tiesību aktu noteikumiem

Kādos gadījumos kompetentā iestāde var atļaujas anulēt?

 

Vai atļaujai saskaņā ar valsts tiesību aktiem beidzas termiņš? Ja paredz, norādiet, kādos apstākļos:

 

Kad atļauja tiek mainīta jaudas pieauguma rezultātā?

 

Kad atļauja tiek mainīta jaudas samazinājuma rezultātā?

 

Kad atļauja tiek mainīta monitoringa plāna izmaiņu rezultātā?

 

Vai ir kādi citi atļaujas atjaunināšanas veidi? Ja ir, sniedziet attiecīgu informāciju:

 

Kāds ir bijis atļaujas atjauninājumu kopējais skaits pārskata periodā? Tabulā norādiet to atļaujas atjaunināšanas gadījumu skaitu, par kuriem kompetentā iestāde ir informēta.

Atjaunināto atļauju kopējais skaits pārskata periodā

 

5.   Monitoringa un ziņošanas regulas piemērošana

5.A.   Vispārīga informācija

Uz 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

5.1.

Vai ir pieņemti papildu valsts tiesību akti, lai atvieglotu Regulas (ES) Nr. 601/2012 piemērošanu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet lodziņā, kurās jomās ir pieņemti papildu valsts tiesību akti.

Vai ir izstrādātas papildu valsts norādes, lai atvieglotu Regulas (ES) Nr. 601/2012 izpratni? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet lodziņā, kurās jomās ir izstrādātas papildu valsts norādes.

5.2.

Kādi pasākumi ir veikti, lai papildinātu ziņošanas prasības, kas tiek piemērotas saistībā ar citiem esošajiem ziņošanas mehānismiem, piemēram, siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas pārskatu sniegšanu un ziņošanu Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistram (EPRTR)? Norādiet lodziņā!

5.3.

Vai esat izstrādājuši pielāgotas dalībvalsts elektroniskās veidnes vai īpašus faila formātus monitoringa plāniem, emisiju ziņojumiem, verifikācijas ziņojumiem un/vai uzlabojumu ziņojumiem? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, aizpildiet turpmāk dotās tabulas!

 

Dalībvalsts īpašā veidne vai faila formāts (7)

Kādi veidnes vai īpašā faila formāta elementi ir raksturīgi dalībvalstij (8)?

Monitoringa plāns iekārtām

 

 

Emisiju ziņojums iekārtām

 

 

Verifikācijas ziņojums iekārtām

 

 

Uzlabojumu ziņojums iekārtām

 

 

 

Dalībvalsts īpašā veidne vai faila formāts (9)

Kādi veidnes vai īpašā faila formāta elementi ir raksturīgi dalībvalstij (10)?

Monitoringa plāns gaisakuģu operatoriem

 

 

Emisiju ziņojums gaisakuģu operatoriem

 

 

Verifikācijas ziņojums gaisakuģu operatoriem

 

 

Uzlabojumu ziņojums gaisakuģu operatoriem

 

 

Kādus pasākumus esat veikuši, lai izpildītu prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 74. panta 1. un 2. punktā? Norādiet lodziņā!

5.4.

Vai esat izstrādājuši automatizētu sistēmu elektroniskai datu apmaiņai starp operatoriem vai gaisakuģu operatoriem un kompetento iestādi un citām personām? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, lodziņā izklāstiet, kādi noteikumi ir pieņemti, lai izpildītu prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 75. panta 1. un 2. punktā.

5.B.   Iekārtas

Uz 5.7. un 5.9. jautājumu, 5.17. jautājuma otro apakšjautājumu un 5.19. un 5.20. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

5.5.

Tabulā attiecībā uz minētajiem kurināmā veidiem norādiet kopējo kurināmā patēriņu un gada kopējās emisijas, pamatojoties uz datiem, kas paziņoti operatoru emisiju ziņojumos par pārskata gadu.

Kurināmā veida apraksts

Kopējais kurināmā patēriņš (TJ)

Gada kopējās emisijas (t CO2)

Antracītogles

 

 

Lignīts un melnais lignīts

 

 

Kūdra

 

 

Kokss

 

 

Dabasgāze

 

 

Koksēšanas krāšņu gāze

 

 

Domnas gāze

 

 

Rafinēšanas gāze un citu procesu atvasinātās gāzes

 

 

Šķidrais kurināmais

 

 

Sašķidrināta naftas gāze

 

 

Naftas kokss

 

 

Citi fosilie kurināmie (11)

 

 

5.6.

Tabulā norādiet apkopotus datus par kopējām emisijām katrā paziņotajā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) Kopējā ziņošanas formāta (KZF) kategorijā, pamatojoties uz datiem, kas sniegti operatoru emisiju ziņojumos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 73. pantu.

KZF 1. kategorija

(enerģija)

KZF 2. kategorija

(procesa emisijas)

Kopējās emisijas

(t CO2(e))

Kopējās sadedzināšanas emisijas

(t CO2(e))

Kopējās procesa emisijas

(t CO2(e))

 

 

 

 

 

5.7.

Tabulā norādiet:

to iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām kompetentā iestāde ir apstiprinājusi literatūrā minētās vērtības, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 601/2012 31. panta 1. punkta c) apakšpunktā,

šo literatūrā minēto vērtību lielumu, kurināmā veidu un attiecīgo aprēķina koeficientu, kā arī to avotu un pamatojumu,

to iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām kompetentā iestāde ir apstiprinājusi I tipa standartlielumus, t. i., vērtības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 31. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā,

šo I tipa standartlielumu vērtību, kurināmā veidu vai materiāla veidu un attiecīgo aprēķina koeficientu, kā arī to avotu un pamatojumu.

Vērtības veids (12)

Kurināmā vai materiāla veids

Aprēķina koeficients (13)

Praksē izmantotā vērtība

Vērtības avots un pamatojums

To iekārtu skaits, attiecībā uz kurām kompetentā iestāde vērtību ir apstiprinājusi

Cik no I tipa standartlielumiem ir vērtības, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 601/2012 VI pielikumā saskaņā ar minētās regulas 31. panta 1. punkta a) apakšpunktu?

To I tipa standartlielumu kopējais skaits, kuri ir vērtības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 31. panta 1. punkta a) apakšpunktā

 

5.8.

Vai paraugu ņemšanas plāni ir izstrādāti visos gadījumos, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 601/2012 33. pantā? Jā/Nē

Ja atbilde ir “nē”, lodziņā norādiet gadījumus, kad paraugu ņemšanas plāns nav jāizstrādā, un šāda lēmuma iemeslus.

Vai jums ir zināmas kādas konkrētas problēmas vai grūtības, kas rodas saistībā ar paraugu ņemšanas plāniem, kurus veido operatori? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, radušās problēmas vai grūtības norādiet lodziņā.

5.9.

Tabulā norādiet to iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām kompetentā iestāde ir atļāvusi citu analīžu veikšanas biežumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 35. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kā arī pievienojiet apliecinājumu, ka šajos gadījumos paraugu ņemšanas plāns tiek pilnībā dokumentēts un ievērots.

Kurināmā vai materiāla nosaukums

To iekārtu skaits, attiecībā uz kurām kompetentā iestāde ir atļāvusi citu biežumu

To galveno avota plūsmu skaits, attiecībā uz kurām piemēro citu biežumu

Apliecinājums, ka paraugu ņemšanas plāns tiek pilnībā dokumentēts un ievērots.

Jā/Nē. Ja atbilde ir “nē”, norādiet iemeslu.

 

 

 

 

5.10.

Ja augstākā līmeņa metodes netiek piemērotas attiecībā uz galvenajām avotu plūsmām C kategorijas iekārtās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 19. panta 2. punkta c) apakšpunktā, par katru iekārtu, uz kuru attiecas šāda situācija, tabulā norādiet attiecīgās avota plūsmas, attiecīgo monitoringa parametru, augstāko līmeni, kas paredzēts Regulā (ES) Nr. 601/2012, un piemēroto līmeni.

Iekārtas identifikācijas kods (14)

Attiecīgā avota plūsma uz aprēķiniem balstītā metodoloģijā

Attiecīgais emisijas avots uz mērījumiem balstītā metodoloģijā

Attiecīgais monitoringa parametrs (15)

Augstākais līmenis, kas paredzēts Regulā (ES) Nr. 601/2012

Praksē izmantotais līmenis

 

 

 

 

 

 

5.11.

Tabulā norādiet to B kategorijas iekārtu skaitu, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 19. panta 2. punkta b) apakšpunktā un kurās augstāko līmeni nepiemēro attiecībā uz visām galvenajām avota plūsmām un visiem galvenajiem emisijas avotiem (16) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 601/2012.

Monitoringa metodoloģija (17)

Galvenā darbība saskaņā ar I pielikumu

Attiecīgo iekārtu skaits

 

 

 

5.12.

Vai attiecībā uz iekārtām jūsu dalībvalstī tiek piemērota samazinājuma metodoloģija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 22. pantu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, aizpildiet tabulu!

Iekārtas identifikācijas kods (18)

Iemesli samazinājuma metodoloģijas piemērošanai (19)

Parametrs, kuram nav sasniegts vismaz 1. līmenis (20)

Emisiju aplēses, ko ietekmē šis parametrs

 

 

 

 

5.13.

Tabulā norādiet to A, B un C kategorijas iekārtu skaitu, par kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 69. pantu ir jāiesniedz uzlabojumu ziņojums, un to iekārtu skaitu, par kurām šāds ziņojums faktiski iesniegts. Tabulā jānorāda informācija par iepriekšējo pārskata periodu.

Iekārtas kategorija

Galvenā darbība saskaņā ar I pielikumu

Uzlabojumu ziņojuma veids (21)

To iekārtu skaits, par kurām jāiesniedz uzlabojumu ziņojums

To iekārtu skaits, par kurām ir iesniegts uzlabojumu ziņojums

 

 

 

 

 

5.14.

Vai jūsu dalībvalstī ir pārvietots raksturīgais CO2 saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 48. pantu vai CO2 saskaņā ar minētās regulas 49. pantu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, aizpildiet tabulu!

Iekārtas identifikācijas kods (22) iekārtai, kas pārvieto raksturīgo CO2 vai CO2 saskaņā ar 49. pantu

Pārvietošanas veids (23)

Iekārtas identifikācijas kods (24)

Pārvietotā CO2 apjoms (25)

(t CO2)

Saņemtā raksturīgā CO2 emisijas

(t CO2)

Saņemošās iekārtas veids, ja pārvieto CO2 (49. pants) (26)

Krātuves atļaujas numurs (atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK)

 

 

 

 

 

 

 

5.15.

Vai ir paredzētas novatoriskas tehnoloģijas, izņemot tās, kas atļautas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 49. pantu, kuras var izmantot pastāvīgai uzglabāšanai un kurām jūs vēlaties pievērst Komisijas uzmanību, jo tās ir būtiskas saistībā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 turpmākiem grozījumiem?

5.16.

Vai jūsu dalībvalstī kāda iekārtu veida iekārtām piemēro emisiju nepārtrauktu mērīšanu saskaņā Regulas (ES) Nr. 601/2012 40. pantu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā kopējās emisijas katrai iekārtai, emisijas, kurām veic emisiju nepārtrauktu mērīšanu, un to, vai mērāmā gāze satur biomasas CO2.

Iekārtas identifikācijas kods (27) iekārtām, kas emitē CO2

Iekārtas identifikācijas kods (28) iekārtām, kas emitē N2O

Kopējās gada emisijas

(t CO2(e))

Emisijas, kuras mēra nepārtraukti

(t CO2(e))

Vai mērāmās dūmgāzes satur biomasu?

Jā/Nē

 

 

 

 

 

5.17.

Tabulā par katru galveno darbību, kas minēta Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā, norādiet:

to A, B un C kategorijas iekārtu skaitu, kurās izmanto biomasu,

tās kopējās emisijas no biomasas, kuras uzskata par nulles koeficienta emisijām, t. i., tām netiek piemēroti ilgtspējas kritēriji vai tās atbilst ilgtspējas kritērijiem,

tās kopējās emisijas no biomasas, kuras neuzskata par nulles koeficienta emisijām, t. i., tām piemēro ilgtspējas kritērijus, bet tās neatbilst ilgtspējas kritērijiem,

enerģētisko saturu biomasai, kuru uzskata par nulles koeficienta enerģētisko saturu, un

enerģētisko saturu biomasai, kuru neuzskata par nulles koeficienta enerģētisko saturu.

Galvenā darbība saskaņā ar I pielikumu

Iekārtas kategorija

Emisijas no biomasas, attiecībā uz kurām piemēro ilgtspējas kritērijus un kuras tiem atbilst, un emisijas no biomasas, kurām ilgtspējas kritērijus nepiemēro

(t CO2(e))

Emisijas no biomasas, kurām piemēro ilgtspējas kritērijus, bet kuras tiem neatbilst

(t CO2(e))

Enerģētiskais saturs nulles koeficienta biomasā

(TJ)

Enerģētiskais saturs biomasā, kas nav nulles koeficienta biomasa

(TJ)

 

 

 

 

 

 

Kuras metodes kopumā piemēro jūsu dalībvalstī, lai pierādītu ilgtspējas kritēriju izpildi? Ja šīs izpildes pierādīšanai tiek izmantotas valsts sistēmas, lodziņā aprakstiet to galvenos elementus.

5.18.

Kāds katram atkritumu veidam bija kopējais fosilas izcelsmes CO2 emisiju apjoms no atkritumiem, kurus izmanto par kurināmo vai izejmateriālu (saskaņā ar informāciju, kuru verificētajos emisiju ziņojumos paziņojuši operatori)? Atbildes ierakstiet tabulā. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Atkritumu veids

Emisijas (t CO2)

 

 

5.19.

Vai jūsu dalībvalsts ir atļāvusi izmantot kādus vienkāršotos monitoringa plānus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 13. panta 2. punktu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā, kāda veida riska novērtējums ir veikts un uz kādiem principiem tas balstījās.

Riska novērtējuma veids (29)

Riska novērtējuma vispārīgie principi

 

 

5.20.

Vai ir izmantoti novatoriski paņēmieni, lai vienkāršotu to iekārtu ar zemu emisiju līmeni atbilstību, kas minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 47. panta 2. punktā? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā katru pozīciju. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Atbilstības vienkāršošanai izmantotie novatoriskie paņēmieni

Jā/Nē

Pielāgoti norādījumi, veidnes un/vai konkrēti piemēri

 

Semināri, kas īpaši veltīti iekārtām ar zemu emisiju līmeni

 

Vienkāršota veidne monitoringa plāniem

 

Cits paņēmiens (precizējiet):

5.C.   Gaisakuģu operatori

Uz 5.26. un 5.27. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

5.21.

Cik gaisakuģu operatori izmanto A vai B metodi, lai noteiktu degvielas patēriņu? Atbildes ierakstiet tabulā.

Metode degvielas patēriņa noteikšanai

Gaisakuģu operatoru skaits

To mazo emitētāju īpatsvars (procentos no otrajā slejā norādītā gaisakuģu operatoru kopskaita), kuri ar šo metodi nosaka degvielas patēriņu

A metode

 

 

B metode

 

 

A un B metode

 

 

5.22.

Tabulā norādiet agregētus datus par kopējām emisijām attiecībā uz visiem lidojumiem un attiecībā uz iekšzemes lidojumiem, ko pārskata periodā veikuši tie gaisakuģu operatori, kuriem jūs esat administrējošā dalībvalsts.

Kopējās emisijas lidojumiem, ko veikuši tie gaisakuģu operatori, kuriem jūs esat administrējošā dalībvalsts (t CO2)

Kopējās emisijas iekšzemes lidojumiem, ko veikuši tie gaisakuģu operatori, kuriem jūs esat administrējošā dalībvalsts (t CO2)

 

 

5.23.

Tabulā norādiet:

to gaisakuģu operatoru skaitu, kuri izmanto biodegvielas,

kopējās emisijas no biodegvielām, kuras uzskata par nulles koeficienta emisijām, t. i., tās atbilst ilgtspējas kritērijiem,

kopējās emisijas no biodegvielām, kuras neuzskata par nulles koeficienta emisijām, t. i., tām piemēro ilgtspējas kritērijus, bet tās neatbilst ilgtspējas kritērijiem,

enerģētisko saturu biodegvielām, kuru uzskata par nulles koeficienta enerģētisko saturu, un

enerģētisko saturu biodegvielām, kuru neuzskata par nulles koeficienta enerģētisko saturu.

To gaisakuģu operatoru skaits, kuri izmanto biodegvielas

Emisijas no biodegvielām, kurām piemēro ilgtspējas kritērijus un kuras tiem atbilst

(t CO2)

Emisijas no biodegvielām, kurām piemēro ilgtspējas kritērijus, bet kuras tiem neatbilst

(t CO2)

Enerģētiskais saturs nulles koeficienta biodegvielās

(TJ)

Enerģētiskais saturs biodegvielās, kas nav nulles koeficienta biodegvielas

(TJ)

 

 

 

 

 

5.24.

Tabulā norādiet:

to mazo emitētāju skaitu, kuri izmanto mazo emitētāju rīku (MER), nosakot degvielas patēriņu;

to mazo emitētāju skaitu, kuru emisiju ziņojumi ir balstīti uz MER un izveidoti ar ES ETS atbalsta instrumenta palīdzību neatkarīgi no jebkādiem gaisakuģa operatora sniegtajiem datiem;

to gaisakuģu operatoru skaitu, kuri izmanto alternatīvu metodi, nosakot emisijas iztrūkstošiem lidojumiem, un

to gaisakuģu operatoru skaitu, kuri izmanto MER, nosakot emisijas iztrūkstošiem lidojumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 65. panta 2. punktu.

To mazo emitētāju skaits, kuri izmanto MER, nosakot degvielas patēriņu

 

To mazo emitētāju skaits, kuru emisiju ziņojumi ir balstīti uz MER un izveidoti ar ES ETS atbalsta instrumenta palīdzību neatkarīgi no jebkādiem gaisakuģa operatora sniegtajiem datiem

 

To gaisakuģu operatoru skaits, kuri, nosakot emisijas iztrūkstošiem lidojumiem, izmanto alternatīvu metodi

 

To gaisakuģu operatoru skaits, kuri, nosakot emisijas iztrūkstošiem lidojumiem, izmanto rīku, kas minēts Regulas (ES) Nr. 601/2012 54. panta 2. punktā

 

5.25.

Tabulā norādiet to gaisakuģu operatoru skaitu, kuriem ir pienākums iesniegt un kuri faktiski ir iesnieguši uzlabojumu ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 69. pantu. Informācija, kas jānorāda tabulā, attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu.

To gaisakuģu operatoru skaits, kuriem jāiesniedz uzlabojumu ziņojums

To gaisakuģu operatoru skaits, kuri ir iesnieguši uzlabojumu ziņojumu

 

 

5.26.

Vai jūsu dalībvalsts ir atļāvusi izmantot kādus vienkāršotos monitoringa plānus saskaņā Regulas (ES) Nr. 601/2012 13. panta 2. punktu? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā, kāda veida riska novērtējums ir veikts un uz kādiem principiem tas balstījās.

Riska novērtējuma veids (30)

Riska novērtējuma vispārīgie principi

 

 

5.27.

Vai ir izmantoti novatoriski paņēmieni, lai vienkāršotu mazo emitētāju atbilstību, kā minēts Regulas (ES) Nr. 601/2012 54. panta 1. punktā? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā katru pozīciju. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Atbilstības vienkāršošanai izmantotie novatoriskie paņēmieni

Jā/Nē

Pielāgoti norādījumi un konkrēti piemēri

 

Semināri, kas īpaši paredzēti mazajiem emitētājiem

 

Vienkāršota veidne monitoringa plāniem

 

Cits paņēmiens (precizējiet):

6.   Verifikācijas mehānismi

6.A.   Vispārīga informācija

6.1.

Tabulā norādiet to verificētāju skaitu, kuri ir akreditēti konkrētā akreditācijas jomā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 600/2012 I pielikumā. Ja dalībvalstis ir atļāvušas sertificēt verificētājus, kuri ir fiziskas personas, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2012 54. panta 2. punktu, norādiet arī to verificētāju skaitu, kuri ir fiziskas personas, kas sertificētas konkrētā sertifikācijas jomā, kura minēta Regulas (ES) Nr. 600/2012 I pielikumā.

Akreditācijas vai sertifikācijas jomas, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 600/2012 I pielikumā

Jūsu dalībvalstī akreditēto verificētāju skaits

Jūsu dalībvalstī sertificēto verificētāju skaits

 

 

 

6.2.

Tabulā sniedziet informāciju par to, kā tiek piemērotas informācijas apmaiņas prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 600/2012 VI nodaļā.

Informācija par to, kā tiek piemērotas informācijas apmaiņas prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 600/2012 VI nodaļā

To verificētāju skaits, kurus ir akreditējusi citas dalībvalsts valsts akreditācijas struktūra un kuri ir veikuši verifikāciju jūsu dalībvalstī

Iekārtām

Aviācijai

 

 

To verificētāju skaits, kurus ir sertificējusi citas dalībvalsts valsts sertifikācijas iestāde un kuri ir veikuši verifikāciju jūsu dalībvalstī (attiecīgā gadījumā)

Iekārtām

Aviācijai

 

 

Jūsu dalībvalstī akreditētajiem verificētājiem uzdoto administratīvo pasākumu skaits

Apturēšana

Akreditācijas atsaukšana

Jomas sašaurināšana

 

 

 

Jūsu dalībvalstī sertificētajiem verificētājiem uzdoto administratīvo pasākumu skaits (ja attiecināms)

Apturēšana

Akreditācijas atsaukšana

Jomas sašaurināšana

 

 

 

Cik reizes jūsu dalībvalsts valsts akreditācijas struktūra ir lūgusi citas dalībvalsts valsts akreditācijas struktūrai īstenot uzraudzības darbības tās uzdevumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2012 49. panta 5. punktu?

 

Par jūsu dalībvalstī akreditētajiem verificētājiem iesniegto sūdzību skaits un izskatīto sūdzību skaits

Iesniegto sūdzību skaits

Izskatīto sūdzību skaits

 

 

Par jūsu dalībvalstī sertificētajiem verificētājiem iesniegto sūdzību skaits un izskatīto sūdzību skaits

Iesniegto sūdzību skaits

Izskatīto sūdzību skaits

 

 

To nenovērsto neatbilstību skaits attiecībā uz verificētājiem, kas paziņotas informācijas apmaiņas gaitā, un izskatīto neatbilstību skaits

Neatbilstību skaits

Izskatīto neatbilstību skaits

 

 

6.B.   Iekārtas

6.3.

Attiecībā uz kurām iekārtām kompetentā iestāde ir veikusi konservatīvas aplēses par emisijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 70. panta 1. punktu? Atbildes ierakstiet tabulā. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Iekārtas identifikācijas kods (31)

Iekārtas radītās gada kopējās emisijas

(t CO2(e))

Konservatīvas aplēses veikšanas iemesls (32)

Konservatīvi aplēstais iekārtas emisiju īpatsvars (%)

Metode, kas izmantota konservatīvai emisiju aplēsei

Veiktās vai piedāvātās papildu darbības (33)

 

 

 

 

 

 

6.4.

Vai kādā no verifikācijas ziņojumiem tika konstatētas nebūtiskas apgalvojumu kļūdas, neatbilstības, kuru dēļ nevajadzēja pieņemt negatīvu verifikācijas atzinumu, gadījumi, kad netika ievērotas Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasības vai ieteikumi par uzlabojumiem? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, sniedziet informāciju tabulā.

Galvenā darbība saskaņā ar I pielikumu

Konstatētās problēmas veids (34)

Iekārtu skaits

Konstatēto problēmu galvenie iemesli (kopumā) (35)

To verificēto emisiju ziņojumu īpatsvars (%), kuru dēļ kompetentā iestāde veica konservatīvas emisiju aplēses

 

 

 

 

 

6.5.

Vai kompetentā iestāde ir veikusi kādas verificēto emisiju ziņojumu pārbaudes? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā, kādas pārbaudes tika veiktas.

Verificēto emisiju ziņojumu pārbaudes

To emisiju ziņojumu īpatsvars, kuru pilnīgums un iekšējā konsekvence tika pārbaudīti

%

 

To emisiju ziņojumu īpatsvars, attiecībā uz kuriem tika pārbaudīta atbilstība monitoringa plānam

%

 

To emisiju ziņojumu īpatsvars, kuru dati tika salīdzināti ar piešķiršanas datiem

%

 

To emisiju ziņojumu īpatsvars, kuru dati tika salīdzināti ar citiem datiem.

Trešajā slejā sniedziet informāciju par to, ar kādiem citiem datiem tika veikta salīdzināšana

%

 

To emisiju ziņojumu īpatsvars, kuriem tika veikta detalizēta analīze.

Trešajā slejā sniedziet informāciju par kritērijiem, kas tika izmantoti, lai atlasītu emisiju ziņojumus, kuriem tika veikta detalizētā analīze (36)

%

 

To iekārtu inspekciju skaits, kas veiktas kompetentās iestādes apmeklējumu laikā objektos

 

 

To verificēto emisiju ziņojumu skaits, kas noraidīti sakarā ar neatbilstību Regulai (ES) Nr. 601/2012

 

 

To verificēto emisiju ziņojumu skaits, kas noraidīti citu iemeslu dēļ.

Trešajā slejā norādiet emisiju ziņojumu noraidīšanas iemeslus

 

 

Darbības, kas veiktas verificēto emisiju ziņojumu noraidīšanas dēļ

 

Citas darbības, kas veiktas pēc verificēto emisiju ziņojumu pārbaudēm

 

6.6.

Vai tika nolemts neapmeklēt iekārtas, kas emitē vairāk nekā 25 000 tonnas CO2(e) gadā? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā to iekārtu skaitu, kuras tika nolemts neapmeklēt kāda konkrēta apstākļa dēļ. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Apstāklis, uz kura pamata tika nolemts neapmeklēt objektu (37)

Galvenā darbība saskaņā ar I pielikumu

Iekārtu skaits

 

 

 

Vai apmeklējumi objektos tika atteikti attiecībā uz iekārtām ar zemu emisiju līmeni, kas minētas Regulas (ES) Nr. 601/2012 47. panta 2. punktā? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā to iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām tika atteikts apmeklējums objektā.

Kopējais to apmeklējumu objektā skaits, kas atteikti attiecībā uz iekārtām ar zemu emisiju līmeni

 

6.C.   Gaisakuģu operatori

6.7.

Attiecībā uz kuriem gaisakuģu operatoriem kompetentā iestāde ir veikusi konservatīvas aplēses par emisijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 601/2012 70. panta 1. punktu? Atbildes ierakstiet tabulā. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Gaisakuģa operatora identifikācijas kods (38)

Gaisakuģa operatora kopējās gada emisijas

(t CO2(e))

Konservatīvas aplēses veikšanas iemesls (39)

Konservatīvi aplēstais gaisakuģa operatora emisiju īpatsvars (%)

Metode, kas izmantota konservatīvai emisiju aplēsei

Veiktās vai piedāvātās papildu darbības (40)

 

 

 

 

 

 

6.8.

Vai kādā no verifikācijas ziņojumiem tika konstatētas nebūtiskas apgalvojumu kļūdas, neatbilstības, kuru dēļ nevajadzēja pieņemt negatīvu verifikācijas atzinumu, un gadījumi, kad netika ievērotas Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasības vai ieteikumi par uzlabojumiem? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, turpmāk dotajās tabulās sniedziet informāciju attiecīgi par emisiju un tonnkilometru datiem.

Tabula datiem, kas saistīti ar emisiju ziņojumiem

Konstatētās problēmas veids (41)

Gaisakuģu operatoru skaits

Konstatēto problēmu galvenie iemesli (kopumā) (42)

To verificēto emisiju ziņojumu īpatsvars (%), kuru dēļ kompetentā iestāde veica konservatīvas emisiju aplēses

 

 

 

 

Tabula datiem, kas saistīti ar tonnkilometru ziņojumiem

Konstatētās problēmas veids (43)

Gaisakuģu operatoru skaits

Konstatēto problēmu galvenie iemesli (kopumā) (44)

 

 

 

6.9.

Vai kompetentā iestāde ir veikusi kādas verificēto emisiju ziņojumu pārbaudes? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, turpmāk dotajās tabulās sniedziet informāciju par to, kādas pārbaudes tika veiktas attiecīgi par emisiju un tonnkilometru datiem.

Tabula datiem, kas saistīti ar emisiju ziņojumiem

Verificēto emisiju ziņojumu pārbaudes

To emisiju ziņojumu īpatsvars, kuru pilnīgums un iekšējā konsekvence tika pārbaudīti

%

 

To emisiju ziņojumu īpatsvars, attiecībā uz kuriem tika pārbaudīta atbilstība monitoringa plānam

%

 

To emisiju ziņojumu īpatsvars, kuru dati tika salīdzināti ar citiem datiem.

Trešajā slejā sniedziet informāciju par to, ar kādiem citiem datiem tika veikta salīdzināšana

%

 

To emisiju ziņojumu īpatsvars, kuriem tika veikta detalizēta analīze.

Trešajā slejā sniedziet informāciju par kritērijiem, kas tika izmantoti, lai atlasītu emisiju ziņojumus, kuriem tika veikta detalizēta analīze (45)

%

 

To inspekciju skaits, kas veiktas gaisakuģu operatoriem

 

 

To verificēto emisiju ziņojumu skaits, kas noraidīti sakarā ar neatbilstību Regulai (ES) Nr. 601/2012

 

 

To verificēto emisiju ziņojumu skaits, kas noraidīti citu iemeslu dēļ.

Trešajā slejā norādiet emisiju ziņojumu noraidīšanas iemeslus

 

 

Darbības, kas veiktas verificēto emisiju ziņojumu noraidīšanas dēļ

 

Citas darbības, kas veiktas pēc verificēto emisiju ziņojumu pārbaudēm

 

Tabula datiem, kas saistīti ar tonnkilometru ziņojumiem

Tonnkilometru ziņojumu pārbaudes

To tonnkilometru ziņojumu īpatsvars, kuru pilnīgums un iekšējā konsekvence tika pārbaudīti

%

 

To tonnkilometru ziņojumu īpatsvars, attiecībā uz kuriem tika pārbaudīta atbilstība monitoringa plānam

%

 

To tonnkilometru ziņojumu īpatsvars, kuru dati tika salīdzināti ar citiem datiem.

Trešajā slejā sniedziet informāciju par to, ar kādiem citiem datiem tika veikta salīdzināšana

%

 

To tonnkilometru ziņojumu īpatsvars, kuriem tika veikta detalizēta analīze.

Trešajā slejā sniedziet informāciju par kritērijiem, kas tika izmantoti, lai atlasītu tonnkilometru ziņojumus, kuriem tika veikta detalizēta analīze (46)

%

 

To inspekciju skaits, kas veiktas attiecībā uz gaisakuģu operatoriem

 

 

To verificēto tonnkilometru ziņojumu skaits, kas noraidīti sakarā ar neatbilstību Regulai (ES) Nr. 601/2012

 

 

To verificēto tonnkilometru ziņojumu skaits, kas noraidīti citu iemeslu dēļ.

Trešajā slejā norādiet tonnkilometru ziņojumu noraidīšanas iemeslus

 

 

Darbības, kas veiktas pēc verificēto tonnkilometru ziņojumu pārbaudēm

 

6.10.

Vai tika nolemts neveikt apmeklējumus objektā mazajiem emitētājiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 601/2012 54. panta 1. punktā? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, tabulā norādiet to mazo emitētāju skaitu, kurus tika nolemts neapmeklēt objektā.

Kopējais to apmeklējumu objektā skaits, ko tika nolemts neveikt mazajiem emitētājiem

 

7.   Reģistri

7.1.

Pielikumā pievienojiet savas dalībvalsts īpašo noteikumu eksemplāru, kas jāparaksta kontu turētājiem.

7.2.

Visos gadījumos, kad konts tika slēgts, jo nebija pamatotu prognožu, ka iekārta vai gaisakuģa operators nodos papildu kvotas, izklāstiet tabulā, kādēļ nebija pamatotu turpmāko prognožu, un norādiet atlikušo kvotu apjomus. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Iekārtas/operatora identifikācijas kods (47)

Operatora nosaukums

Iekārtas nosaukums

Atlikušo kvotu skaits

Iemesls, kādēļ nebija pamatotu turpmāko prognožu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Cik bieži pārskata gada laikā gaisakuģu operatori izmantoja pilnvaras, kas paredzētas Komisijas Regulas (ES) Nr. 389/2013 (48) 17. panta 3. punktā? Lodziņā norādiet šādu gadījumu skaitu.

To gadījumu skaits pārskata periodā, kad šīs pilnvaras tika izmantotas

 

Kuri gaisakuģu ekspluatanti jeb operatori pārskata periodā izmantoja pilnvaras, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 389/2013 17. panta 3. punktā? Sniedziet informāciju tabulā. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Gaisakuģa operatora identifikācijas kods (49)

Gaisakuģa operatora nosaukums

 

 

8.   Kvotu sadale

8.1.

Tabulā norādiet to izmaiņu skaitu, kas notikušas attiecībā uz iekārtām un sadalītajām kvotām laikposmā no trešā tirdzniecības perioda sākuma un pārskata periodā.

 

Pārskata perioda laikā

Kopš trešā tirdzniecības perioda sākuma

Kvotu sadales izmaiņu iemesls

Izmaiņu skaits pārskata periodā

To emisiju kvotu apjoms, kas atbilst visām pārskata periodā veiktajām izmaiņām

Izmaiņu skaits kopš trešā tirdzniecības perioda sākuma

Emisiju kvotu apjoms atbilstoši visām kopš trešā tirdzniecības perioda sākuma veiktajām izmaiņām

Kvotu piešķiršana jaunām iekārtām vai jaunām apakšiekārtām, kā paredzēts Komisijas Lēmuma 2011/278/ES (OV L 130, 17.5.2011., 1. lpp.) 19. pantā

 

 

 

 

Ievērojama jaudas palielināšana, kā paredzēts Lēmuma 2011/278/ES 20. pantā

 

 

 

 

Iekārtas darbības izbeigšana, kā paredzēts Lēmuma 2011/278/ES 22. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā

 

 

 

 

Iekārtas darbības izbeigšana, kā paredzēts Lēmuma 2011/278/ES 22. panta 1. punkta e) apakšpunktā

 

 

 

 

Jaudas ievērojams samazinājums, kā paredzēts Lēmuma 2011/278/ES 21. pantā

 

 

 

 

Iekārtas darbības daļēja izbeigšana, kā paredzēts Lēmuma 2011/278/ES 23. pantā

 

 

 

 

8.2.

Vai tika veiktas kādas plānotas vai faktiskas iekārtas jaudas, darbības līmeņa vai darbības izmaiņas, kā paredzēts Lēmuma 2011/278/ES 24. pantā, par kurām netika paziņots kompetentajai iestādei? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet tabulā, uz cik iekārtām šīs izmaiņas attiecās un kā tās tika konstatētas.

To iekārtu skaits, attiecībā uz kurām netika paziņots par plānotu vai faktisku izmaiņu veikšanu

Kā šīs plānotās vai faktiskās izmaiņas tika konstatētas?

 

 

8.3.

Vai tika piemērots Direktīvas 2003/87/EK 10.c pants? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, tabulā norādiet izdoto emisijas kvotu kopējo skaitu un to ieguldījumu kopējo vērtību, kas pārskata periodā veikti saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu.

 

Pārskata periodā

Kopējais to emisijas kvotu skaits, kas izdotas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu

 

Kopējā ieguldījumu vērtība saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.c pantu

 

9.   Emisiju samazināšanas vienību (ESV) un sertificētas emisiju samazināšanas (SES) izmantošana Kopienas sistēmā

Uz 9.1. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

9.1.

Kādi pasākumi ir veikti pirms apstiprinājuma vēstules izsniegšanas projektam, lai nodrošinātu, ka, izstrādājot tādus hidroelektroenerģijas ražošanas projektus ar ražošanas jaudu virs 20 MW, tiks ievēroti attiecīgie starptautiskie kritēriji un pamatnostādnes, tostarp tie, kas iekļauti Pasaules dambju apsaimniekošanas komisijas (PAK) 2000. gada noslēguma ziņojumā? Atbildes ierakstiet tabulā. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti attiecīgie starptautiskie kritēriji un pamatnostādnes, tostarp tie, kas iekļauti PAK noslēguma ziņojumā

Jā/Nē

Piezīmes

Projekta dalībniekiem ir juridisks pienākums ievērot attiecīgus starptautiskus kritērijus un pamatnostādnes, tostarp tos, kas iekļauti Pasaules Aizsprostu komisijas 2000. gada novembra ziņojumā “Aizsprosti un attīstība – jauna lēmumu pieņemšanas sistēma”

 

 

Attiecīgo starptautisko kritēriju un nostādņu –, tostarp to, kas iekļauti Pasaules dambju apsaimniekošanas komisijas 2000. gada novembra ziņojumā “Dambji un attīstība. Jauns satvars lēmumu pieņemšanai”, – ievērošana ir verificēta. Ja atbilde ir “jā”, piezīmju slejā norādiet attiecīgo iestādi, piemēram, kompetento iestādi vai izraudzīto valsts iestādi (IVI)

 

 

Apstiprinot tāda hidroelektroenerģijas ražošanas projekta aktivitātes, kuras ražošanas jauda pārsniedz 20 MW, IVI vai citai attiecīgajai iestādei ir jāievēro saskaņoto nostādņu kopums par Direktīvas 2003/87/EK 11.b panta 6. punkta piemērošanu, par kuru dalībvalstis ir vienojušās Klimata pārmaiņu komitejā

 

 

Projekta atbalstītājiem jāiesniedz apstiprināts ziņojums par atbilstību 11.b panta 6. punktam atbilstīgi saskaņotajām nostādnēm. Ja tas ir iesniegts, piezīmju slejā norādiet attiecīgos dokumentus vai tīmekļa saites

 

 

Vienībām, kas nav izraudzītās operatīvās vienības (IOV), ir tiesības veikt arī to ziņojumu apstiprināšanu, kas iesniegti par atbilstību 11.b panta 6. punktam. Ja atbilde ir “jā”, piezīmju slejā norādiet attiecīgās vienības

 

 

Projekta aktivitātes tiek apstiprinātas atbilstīgi saskaņotajām pamatnostādnēm. Ja atbilde ir “jā”, piezīmju slejā norādiet apstiprināto projekta aktivitāšu skaitu

 

 

Plašai sabiedrībai ir pieejama informācija par hidroelektroenerģijas ražošanas projekta aktivitātēm, kas apstiprinātas jūsu dalībvalstī saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.b panta 6. punktu. Ja atbilde ir “jā”, piezīmju slejā sniedziet informāciju par šo pieejamību, norādot arī tīmekļa saites, ja tādas ir

 

 

Cits variants (precizējiet):

 

 

10.   Maksas un atlīdzība

Uz 10.1., 10.2. un 10.3. jautājumu atbildes jāsniedz tikai ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

10.A.   Iekārtas

10.1.

Vai no operatoriem tiek iekasēta maksa? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, tabulā sniedziet informāciju par maksām, ko iekasē par atļauju izdošanu un atjaunināšanu un par monitoringa plānu apstiprināšanu un atjaunināšanu.

Maksas pamatojums/apraksts

Summa (EUR)

Atļaujas izdošana/monitoringa plāna apstiprināšana

 

Atļaujas atjaunināšana

 

Atļaujas nodošana

 

Atļaujas atsaukšana

 

Jaunpienācēju rezerves pieteikums

 

Citas maksas (precizējiet):

 

Ja maksa tiek iekasēta, tabulā sniedziet informāciju par ikgadējām maksām.

Maksas pamatojums/apraksts

Summa (EUR)

Ikgadējā maksa

 

Citas maksas (precizējiet):

 

10.B.   Gaisakuģu operatori

10.2.

Vai no gaisakuģu operatoriem tiek iekasēta maksa? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, tabulā sniedziet informāciju par maksām, kas tiek iekasētas par monitoringa plānu apstiprināšanu un atjaunināšanu.

Maksas pamatojums/apraksts

Summa (EUR)

Emisiju monitoringa plāna apstiprināšana

 

Emisiju monitoringa plāna izmaiņu apstiprināšana

 

Tonnkilometru datu monitoringa plāna apstiprināšana

 

Tonnkilometru datu monitoringa plāna izmaiņu apstiprināšana

 

Monitoringa plāna nodošana

 

Monitoringa plāna atsaukšana

 

Citas maksas (precizējiet):

 

Ja maksa tiek iekasēta, tabulā sniedziet informāciju par ikgadējām maksām.

Maksas pamatojums/apraksts

Summa (EUR)

Ikgadējā maksa

 

Citas maksas (precizējiet):

 

10.C.   Iekārtas un gaisakuģu operatori

10.3.

Turpmāk dotajās tabulās norādiet vienreizējās un gada maksas, kas tiek iekasētas no operatoriem un gaisakuģu operatoriem saistībā ar reģistra kontiem.

Tabula par vienreizējām maksām

Maksas pamatojums/apraksts

Summa (EUR)

 

 

 

 

Tabula par gada maksām

Maksas pamatojums/apraksts

Summa (EUR)

 

 

 

 

11.   Jautājumi, kas attiecas uz ETS direktīvas prasību izpildi

11.A.   Iekārtas

Uz 11.1. un 11.2. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

11.1.

Tabulā izklāstiet, kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka operatori izpilda ar atļauju noteiktās, kā arī Regulā (ES) Nr. 601/2012 un Regulā (ES) Nr. 600/2012 paredzētās prasības. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Pasākumi, kas veikti atbilstības nodrošināšanai

Jā/Nē

Izlases veida pārbaudes un inspekcijas, kurās pārbauda monitoringa plāna īstenošanu un iekārtu atbilstību šim plānam un Regulām (ES) Nr. 601/2012 un (ES) Nr. 600/2012

 

Regulāras sanāksmes ar nozares pārstāvjiem un/vai verificētājiem

 

Nodrošināšana, lai pārkāpumu gadījumā tiktu aizliegta emisiju kvotu tirdzniecība

 

To operatoru nosaukumu publicēšana, kuri neatbilst Regulai (ES) Nr. 601/2012

 

Cits pasākums (precizējiet):

11.2.

Tabulā norādiet sankcijas par Regulas (ES) Nr. 601/2012 un Regulas (ES) Nr. 600/2012 neievērošanu un par valsts tiesību aktu prasību neievērošanu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 16. panta 1. punktu. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Pārkāpuma veids

Naudas sods (EUR)

Cietumsods (mēneši)

Cits sods

min.

maks.

min.

maks.

 

Darbība bez atļaujas

 

 

 

 

 

Atļaujas noteikumu neizpilde

 

 

 

 

 

Kompetentās iestādes apstiprināta monitoringa plāna neesamība

 

 

 

 

 

Regulas (ES) Nr. 601/2012 12. panta 1. punktā paredzēto apliecinošo dokumentu neiesniegšana

 

 

 

 

 

Kompetentās iestādes apstiprināta nepieciešamā paraugu ņemšanas plāna neesamība

 

 

 

 

 

Apstiprinātajā monitoringa plānā un Regulā (ES) Nr. 601/2012 paredzētā monitoringa neveikšana

 

 

 

 

 

Mērīšanas aprīkojuma kvalitātes nodrošināšanas neatbilstība Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasībām

 

 

 

 

 

Regulā (ES) Nr. 601/2012 paredzēto procedūru neieviešana

 

 

 

 

 

Nepaziņošana par monitoringa plānā veiktajām izmaiņām un monitoringa plāna neatjaunināšana, tādējādi neievērojot Regulas (ES) Nr. 601/2012 14.–16. pantu

 

 

 

 

 

Verificēta emisiju ziņojuma neiesniegšana noteiktajā termiņā

 

 

 

 

 

Regulas (ES) Nr. 601/2012 69. pantā paredzētā uzlabojumu ziņojuma neiesniegšana

 

 

 

 

 

Informācijas nesniegšana verificētājam, tādējādi neievērojot Regulas (ES) Nr. 600/2012 10. pantu

 

 

 

 

 

Konstatējums, ka verificētais emisiju ziņojums neatbilst Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasībām

 

 

 

 

 

Nepaziņošana par plānotām vai faktiskām izmaiņām attiecībā uz iekārtas jaudu, darbības līmeņiem un darbību līdz pārskata perioda 31. decembrim, tādējādi neievērojot Lēmuma 2011/278/ES 24. pantu

 

 

 

 

 

Cits pārkāpums (precizējiet):

 

 

 

 

 

11.3.

Tabulā norādiet pārskata periodā radušos pārkāpumus un saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 16. panta 1. punktu noteiktās sankcijas. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Pārkāpuma veids

Faktiski noteiktās sankcijas

Vai turpinās kādi tiesas procesi saistībā ar sankciju noteikšanu?

Jā/Nē

Vai sods ir izpildīts?

Jā/Nē

Naudas sodi (EUR)

Cietumsods (mēneši)

Cits sods

Pārkāpuma veids jāizvēlas no saraksta, kas dots 11.2. jautājumā. Katra noteiktā sankcija jānorāda atsevišķā rindā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.

Tabulā norādiet to operatoru nosaukumus, kuriem pārskata periodā noteiktas sankcijas par emisijas apjoma pārsniegšanu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 16. panta 3. punktu.

Iekārtas identifikācijas kods (50)

Operatora nosaukums

 

 

11.B.   Gaisakuģu operatori

Uz 11.5., 11.6. un 11.9. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

11.5.

Tabulā izklāstiet, kādi pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka gaisakuģu operatori izpilda Regulās (ES) Nr. 601/2012 un (ES) Nr. 600/2012 paredzētās prasības. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Veiktie pasākumi

Jā/Nē

Izlases veida pārbaudes un inspekcijas, kurās pārbauda monitoringa plāna īstenošanu un gaisakuģu operatoru darbības atbilstību šim plānam un Regulām (ES) Nr. 601/2012 un (ES) Nr. 600/2012

 

Regulāras sanāksmes ar gaisakuģu operatoru un/vai verificētāju piedalīšanos

 

Nodrošināšana, lai pārkāpumu gadījumā tiktu aizliegta emisiju kvotu tirdzniecība

 

To gaisakuģu operatoru nosaukumu publicēšana, kuru darbība neatbilst Regulai (ES) Nr. 601/2012

 

Cits pasākums (precizējiet):

11.6.

Tabulā norādiet sankcijas par Regulas (ES) Nr. 601/2012 un Regulas (ES) Nr. 600/2012 neievērošanu un par valsts tiesību aktu prasību neievērošanu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 16. panta 1. punktu. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Pārkāpuma veids

Naudas sodi (EUR)

Cietumsods (mēneši)

Cits sods

min.

maks.

min.

maks.

 

Kompetentās iestādes apstiprināta monitoringa plāna neesamība

 

 

 

 

 

Regulas (ES) Nr. 601/2012 12. panta 1. punktā paredzēto apliecinošo dokumentu neiesniegšana

 

 

 

 

 

Apstiprinātajā monitoringa plānā un Regulā (ES) Nr. 601/2012 paredzētā monitoringa neveikšana

 

 

 

 

 

Regulā (ES) Nr. 601/2012 paredzēto procedūru neieviešana

 

 

 

 

 

Nepaziņošana par monitoringa plānā veiktajām izmaiņām un monitoringa plāna neatjaunināšana, tādējādi neievērojot Regulas (ES) Nr. 601/2012 14.–16. pantu

 

 

 

 

 

Neatbilstību nenovēršana ziņojumā par lidojumu pilnīgumu

 

 

 

 

 

Verificēta emisiju ziņojuma neiesniegšana noteiktajā termiņā

 

 

 

 

 

Regulas (ES) Nr. 601/2012 69. pantā paredzētā uzlabojumu ziņojuma neiesniegšana

 

 

 

 

 

Informācijas nesniegšana verificētājam, tādējādi neievērojot Regulas (ES) Nr. 600/2012 10. pantu

 

 

 

 

 

Konstatējums, ka verificētais emisiju ziņojums neatbilst Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasībām

 

 

 

 

 

Konstatējums, ka verificētais tonnkilometru ziņojums neatbilst Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasībām

 

 

 

 

 

Cits pārkāpums (precizējiet):

 

 

 

 

 

11.7.

Tabulā norādiet pārskata periodā radušos pārkāpumus un saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 16. panta 1. punktu noteiktās sankcijas. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Pārkāpuma veids

Faktiski noteiktās sankcijas

Vai turpinās kādi tiesas procesi saistībā ar sankciju noteikšanu?

Jā/Nē

Vai sods ir izpildīts?

Jā/Nē

Naudas sodi (EUR)

Cietumsods (mēneši)

Cits sods

Pārkāpuma veids jāizvēlas no saraksta, kas dots 11.6. jautājumā. Katra noteiktā sankcija jānorāda atsevišķā rindā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8.

Tabulā norādiet to gaisakuģu operatoru nosaukumus, kuriem pārskata periodā noteiktas sankcijas par emisijas apjoma pārsniegšanu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 16. panta 3. punktu.

Gaisakuģa operatora identifikācijas kods (51)

Gaisakuģa operatora nosaukums

 

 

11.9.

Kādi pasākumi būtu jāveic jūsu dalībvalstī, pirms jūsu dalībvalsts lūdz Komisijai noteikt darbības aizliegumu saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 16. panta 10. punktu? Norādiet lodziņā šādu pasākumu veidus!

12.   Emisijas kvotu tiesiskais raksturs un fiskālais režīms

Uz 12.1., 12.2., 12.3. un 12.4. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

12.1.

Kāds ir emisijas kvotu tiesiskais raksturs jūsu dalībvalstī?

12.2.

Kāda grāmatvedības metode attiecībā uz emisijas kvotām tiek izmantota to uzņēmumu gada finanšu pārskatos, kas ievēro dalībvalsts grāmatvedības standartus?

12.3.

Vai par emisijas kvotu piešķiršanu ir jāmaksā PVN? Jā/Nē

Vai par darījumiem ar emisijas kvotām sekundārajā tirgū ir jāmaksā PVN? Jā/Nē

Vai jūsu dalībvalsts piemēro apgrieztās maksas mehānismu iekšzemes darījumiem ar emisijas kvotām? Jā/Nē

12.4.

Vai emisiju kvotas tiek apliktas ar nodokļiem? Jā/Nē

Ja atbilde ir “jā”, tabulā norādiet nodokļu veidus un piemērojamās nodokļu likmes. Pievienojiet papildu rindas, ja nepieciešams.

Nodokļa veids

Piemērojamā nodokļa likme

 

 

 

 

13.   Krāpšana

Uz 13.1. un 13.2. jautājumu atbildes jāsniedz ziņojumā, kas iesniedzams līdz 2014. gada 30. jūnijam, un turpmākos ziņojumos, ja pārskata periodā ir radušās izmaiņas.

13.1.

Tabulā norādiet, kādi mehānismi ir izveidoti attiecībā uz krāpnieciskām darbībām saistībā ar bezmaksas kvotu piešķiršanu.

Mehānismi attiecībā uz krāpnieciskām darbībām

Informācija par šiem mehānismiem un valsts tiesību aktos paredzētās procedūras

Vai ir izveidoti mehānismi, lai operatori, gaisakuģu operatori vai trešās personas varētu paust bažas par iespējamām krāpnieciskām darbībām saistībā ar bezmaksas kvotu piešķiršanu? Kādi tie ir?

 

Kādi mehānismi ir izveidoti, lai varētu izmeklēt bažas par iespējamām krāpnieciskām darbībām saistībā ar bezmaksas kvotu piešķiršanu?

 

Kādi mehānismi ir izveidoti, lai varētu ierosināt lietu par krāpnieciskām darbībām saistībā ar bezmaksas kvotu piešķiršanu?

 

Kādas ir maksimālās sankcijas par krāpnieciskām darbībām, ja par tām ir ierosināta lieta? Aprakstiet naudas sodus un cietumsodu termiņus.

 

13.2.

Tabulā norādiet, vai ir izveidoti mehānismi, lai ES ETS īstenošanā iesaistītās kompetentās iestādes varētu uzzinātu par krāpnieciskām darbībām. Kādi tie ir?

Mehānismi attiecībā uz ziņošanu kompetentām iestādēm par krāpnieciskām darbībām

Informācija par šiem mehānismiem un procedūrām

Vai ir izveidoti mehānismi, lai kompetentās iestādes varētu uzzināt par krāpniecisko darbību izmeklēšanu? Kādi tie ir?

 

Vai ir izveidoti mehānismi, lai kompetentās iestādes varētu uzzināt par to, ka ar krāpnieciskām darbībām saistītas lietas ir nodotas tiesai? Kādi tie ir?

 

Vai ir izveidoti mehānismi, lai kompetentās iestādes varētu uzzināt par to, ka tiesai nodotas lietas par krāpnieciskām darbībām ir atrisinātas ārpustiesas ceļā? Kādi tie ir?

 

Vai ir izveidoti mehānismi kompetento iestāžu informēšanai par spriedumiem, kas pieņemti tiesai nodotās lietās par krāpnieciskām darbībām? Kādi tie ir?

 

13.3.

Tabulā sniedziet šādu informāciju par krāpnieciskām darbībām, ciktāl tā ir zināma kompetentajai iestādei, kas iesaistīta ES ETS īstenošanā jūsu dalībvalstī:

pārskata periodā veikto izmeklēšanu skaits (tostarp nepabeigtās izmeklēšanas),

pārskata periodā tiesai nodoto lietu skaits,

pārskata periodā ārpustiesas ceļā bez notiesāšanas atrisināto lietu skaits un to lietu skaits, kas beigušās ar attaisnošanu, un

to lietu skaits, kas pārskata periodā beigušās ar notiesāšanu, atzīstot, ka krāpnieciskā darbība ir veikta.

Informācija par krāpnieciskām darbībām

Skaits

Krāpšanas vai krāpnieciskās darbības veids

Veikto izmeklēšanu skaits

 

 

Tiesai nodoto lietu skaits

 

 

Ārpustiesas ceļā bez notiesāšanas atrisināto lietu skaits un to lietu skaits, kas beigušās ar attaisnošanu

 

 

To lietu skaits, kas beigušās ar notiesāšanu, atzīstot, ka krāpnieciskā darbība ir veikta

 

 

14.   Citi novērojumi

14.1.

Tabulā sniedziet informāciju par jebkuriem citiem jautājumiem, kas rada bažas jūsu dalībvalstī, vai jebkuru citu būtisku informāciju, ko vēlaties iesniegt.

Sadaļa

Cita informācija vai problemātiski jautājumi par:

Vispārīga informācija

 

2. sadaļa

 

3. sadaļa

 

4. sadaļa

 

5. sadaļa

 

6. sadaļa

 

7. sadaļa

 

8. sadaļa

 

9. sadaļa

 

10. sadaļa

 

11. sadaļa

 

12. sadaļa

 

13. sadaļa

 

14.2.

Vai esat atbildējuši uz visiem šīs anketas jautājumiem un attiecīgā gadījumā atjauninājuši atbildes uz jautājumiem? Jā/Nē

Ja atbilde ir “nē”, atgriezieties pie attiecīgā jautājuma.”


(1)  Norādiet tālruņa numuru, e-pasta adresi un tīmekļa vietnes adresi.

(2)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(3)  OV L 181, 12.7.2012., 1. lpp.

(4)  Šis lodziņš jāaizpilda tikai tad, ja dalībvalsts ir iekļāvusi darbības vai gāzes saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24. pantu.

(5)  Šis lodziņš jāaizpilda tikai tad, ja dalībvalsts ir no sistēmas izslēgusi iekārtas saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu.

(6)  OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.

(7)  Atlasiet dalībvalsts īpašo veidni vai dalībvalsts īpašo faila formātu.

(8)  Salīdzinājumā ar prasībām, ko paredz Komisijas publicētā veidne un īpašie faila formāti.

(9)  Norādiet: dalībvalsts īpašā veidne vai dalībvalsts īpašais faila formāts.

(10)  Salīdzinājumā ar prasībām, ko paredz Komisijas publicētā veidne un īpašie faila formāti.

(11)  Ņemiet vērā, ka šis jautājums neattiecas uz biomasu (tostarp neilgtspējīgajām biodegvielām un bioloģisko šķidro kurināmo). Informācija par biomasu, biodegvielām un bioloģisko šķidro kurināmo jāsniedz atbildē uz 5.17. jautājumu.

(12)  Atlasiet kā vērtības veidu – literatūrā minēto vērtību, kas saskaņota ar kompetento iestādi, vai I tipa standartlielumu. Literatūrā minētās vērtības, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 601/2012 31. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ir saistītas ar aprēķināšanas koeficientiem, kurus piemēro kurināmā veidiem.

(13)  Atlasiet kā aprēķināšanas koeficientu – neto kaloritāti, emisijas koeficientu, oksidācijas koeficientu, pārrēķina koeficientu, oglekļa saturu vai biomasas frakciju.

(14)  Iekārtas identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(15)  Norādiet attiecīgo monitoringa parametru – kurināmā apjomu, materiāla apjomu, zemāko siltumspēju, emisijas koeficientu, provizorisko emisijas koeficientu, oksidācijas koeficientu, pārrēķina koeficientu, oglekļa saturu un biomasas frakciju vai – uz mērījumiem balstītas metodoloģijas gadījumā – gada vidējās stundas emisijas no emisijas avota (kg/h).

(16)  Emisijas avoti, kas emitē vairāk nekā 5 000 tonnas CO2(e) gadā vai kas nodrošina vairāk nekā 10 % no iekārtas kopējām gada emisijām, atkarībā no tā, kurš lielums ir lielāks absolūto emisiju izteiksmē.

(17)  Norādiet – uz aprēķiniem balstīta metodoloģija vai uz mērījumiem balstīta metodoloģija.

(18)  Iekārtas identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(19)  Norādiet –

a)

1. līmeņa piemērošana tehniski nav iespējama vai rada nesamērīgas izmaksas attiecībā uz vienu no galvenajām avota plūsmām;

b)

1. līmeņa piemērošana tehniski nav iespējama vai rada nesamērīgas izmaksas attiecībā uz vienu no maznozīmīgajām avota plūsmām;

c)

1. līmeņa piemērošana tehniski nav iespējama vai rada nesamērīgas izmaksas attiecībā uz vairāk nekā vienu no galvenajām vai maznozīmīgajām avota plūsmām vai

d)

1. līmeņa piemērošana uz mērījumiem balstītas metodoloģijas gadījumā tehniski nav iespējama vai rada nesamērīgas izmaksas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 601/2012 22. pantā.

(20)  Norādiet – kurināmā apjoms, materiāla apjoms, zemākā siltumspēja, emisijas koeficients, provizoriskais emisijas koeficients, oksidācijas koeficients, pārrēķina koeficients, oglekļa saturs un biomasas frakcija vai – uz mērījumiem balstītas metodoloģijas gadījumā – gada vidējās stundas emisijas no emisijas avota (kg/h).

(21)  Norādiet – uzlabojumu ziņojums saskaņā ar 69. panta 1. punktu, saskaņā ar 69. panta 3. punktu vai saskaņā ar 69. panta 4. punktu.

(22)  Iekārtas identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(23)  Norādiet – raksturīgā CO2 pārvietošana (48. pants) vai CO2 pārvietošana (49. pants).

(24)  Ierakstiet vai nu iekārtas identifikācijas kodu iekārtai, kas saņem raksturīgo CO2, vai iekārtas identifikācijas kodu iekārtām, kas saņem CO2 saskaņā ar 49. pantu.

(25)  Ierakstiet raksturīgā CO2 apjomu vai saskaņā ar 49. pantu pārvietotā CO2 apjomu.

(26)  Norādiet:

siltumnīcefekta gāzu uztveršana no iekārtas, uz ko attiecas Direktīva 2003/87/EK, lai tās transportētu un ģeoloģiski uzglabātu krātuvē, kas atļauta saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK,

siltumnīcefekta gāzu transportēšana pa cauruļvadiem, lai tās ģeoloģiski uzglabātu krātuvē, kas atļauta saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK, vai

siltumnīcefekta gāzu ģeoloģiska uzglabāšana krātuvē, kas atļauta saskaņā ar Direktīvu 2009/31/EK.

(27)  Iekārtas identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(28)  Norādiet – raksturīgā CO2 pārvietošana (48. pants) vai CO2 pārvietošana (49. pants).

(29)  Norādiet – riska novērtējums, ko veikusi kompetentā iestāde, vai riska novērtējums, ko veicis operators.

(30)  Atlasiet – riska novērtējumu, ko veikusi kompetentā iestāde, vai riska novērtējumu, ko veicis gaisakuģa operators.

(31)  Iekārtas identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(32)  Norādiet kādu no šādiem iemesliem – līdz 31. martam nav iesniegts emisiju ziņojums, nav pozitīva verifikācijas atzinuma apgalvojumos konstatētu būtisku kļūdu dēļ, nav pozitīva verifikācijas atzinuma ierobežota verifikācijas apjoma dēļ (Regulas (ES) Nr. 600/2012 27. panta 1. punkta c) apakšpunkts), nav pozitīva verifikācijas atzinuma atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2012 27. panta 1. punkta d) apakšpunktam, emisiju ziņojums ir noraidīts, jo tas neatbilst Regulai (ES) Nr. 601/2012, vai emisiju ziņojums nav verificēts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2012.

(33)  Norādiet, kuras no uzskaitītajām darbībām tika veiktas vai tiek piedāvātas – atgādinājuma/oficiāla brīdinājuma par sankcijām nosūtīšana operatoriem, operatora konta bloķēšana, naudas soda noteikšana, cita darbība (precizējiet). Šīs darbības var apvienot.

(34)  Norādiet kādu no šiem veidiem – nebūtiskas apgalvojumu kļūdas; neatbilstības, kuru dēļ nav jāpieņem negatīvs verifikācijas atzinums; Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasību vai ieteikumu par uzlabojumiem neievērošana.

(35)  Jāsniedz tikai augsta līmeņa informācija par galvenajiem iemesliem. Nav jākonkretizē katra atsevišķā apgalvojumu kļūda, neatbilstība, neievērošana vai ieteikums.

(36)  Norādiet kritērijus: uz risku balstīts novērtējums; iekārtu procentuālais īpatsvars; visas C kategorijas iekārtas; nejauša izlase; cits kritērijs (precizējiet).

(37)  Atlasiet apstākli(-ļus), kas minēts(-i) Komisijas pamatnostādņu II.5. piezīmē “Apmeklējumi objektos attiecībā uz iekārtām. 3. sadaļa”, – I apstāklis, II apstāklis, III apstāklis vai IV apstāklis.

(38)  Gaisakuģa operatora identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(39)  Atlasiet – līdz 31. martam nav iesniegts emisiju ziņojums, nav pozitīva verifikācijas atzinuma apgalvojumos konstatētu būtisku kļūdu dēļ, nav pozitīva verifikācijas atzinuma ierobežota verifikācijas apjoma dēļ (Regulas (ES) Nr. 600/2012 27. panta 1. punkta c) apakšpunkts), nav pozitīva verifikācijas atzinuma atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 600/2012 27. panta 1. punkta d) apakšpunktam, emisiju ziņojums noraidīts, jo tas neatbilst Regulai (ES) Nr. 601/2012, vai emisiju ziņojums nav verificēts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 600/2012.

(40)  Norādiet, kuras no uzskaitītajām darbībām ir veiktas vai tiek piedāvātas – atgādinājuma/oficiāla brīdinājuma par sankcijām nosūtīšana gaisakuģu operatoriem, gaisakuģa ekspluatanta jeb operatora konta bloķēšana, naudas soda noteikšana, cita darbība (precizējiet). Šīs darbības var apvienot.

(41)  Norādiet – nebūtiskas apgalvojumu kļūdas; neatbilstības, kuru dēļ nav jāpieņem negatīvs verifikācijas atzinums; Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasību vai ieteikumu par uzlabojumiem neievērošana.

(42)  Jāsniedz tikai augsta līmeņa informācija par galvenajiem iemesliem. Nav jākonkretizē katra atsevišķā apgalvojumu kļūda, neatbilstība, neievērošana vai ieteikums.

(43)  Norādiet – nebūtiskas apgalvojumu kļūdas; neatbilstības, kuru dēļ nav jāpieņem negatīvs verifikācijas atzinums; Regulas (ES) Nr. 601/2012 prasību vai ieteikumu par uzlabojumiem neievērošana.

(44)  Jāsniedz tikai augsta līmeņa informācija par galvenajiem iemesliem. Nav jākonkretizē katra atsevišķā apgalvojumu kļūda, neatbilstība, neievērošana vai ieteikums.

(45)  Norādiet kritērijus – uz risku balstīts novērtējums, gaisakuģu operatoru procentuālais īpatsvars, visi lielie gaisakuģu operatori, nejauša izlase, cits kritērijs (precizējiet).

(46)  Norādiet kritērijus – uz risku balstīts novērtējums, gaisakuģu operatoru procentuālais īpatsvars, lielie gaisakuģu operatori, nejauša izlase, cits kritērijs (precizējiet).

(47)  Iekārtas identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(48)  OV L 122, 3.5.2013., 1. lpp.

(49)  Gaisakuģa operatora identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(50)  Iekārtas identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.

(51)  Gaisakuģa operatora identifikācijas kods, kas atzīts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2013.