17.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/23


RÅDETS BESLUT

av den 26 juli 2004

om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén

(2004/768/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,

med beaktande av den tyska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 (1) beslut 2002/60/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Ole VON BEUSTS avgång, vilket meddelades rådet den 7 juli 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Roger KUSCH, Justizsenator, utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Ole VON BEUST under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.