17.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/23


ROZHODNUTIE RADY

z 26. júla 2004,

ktorým sa menuje jeden nemecký náhradník Výboru regiónov

(2004/768/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. januára 2002 rozhodnutie 2002/60/ES, ktorým sa menujú členovia a náhradníci Výboru regiónov (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Ole VON BEUSTA, ktoré bolo oznámené Rade 7. júla 2004, sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Pán Roger KUSCH, Justizsenator, je vymenovaný za náhradníka Výboru regiónov namiesto pána Ole VON BEUST na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2006.

V Bruseli 26. júla 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.