17.11.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/23


BESLUIT VAN DE RAAD

van 26 juli 2004

houdende benoeming van een Duitse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

(2004/768/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Duitse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2002/60/EG (1) werden de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2002 tot en met 25 januari 2006 benoemd.

(2)

In het Comité van de Regio's is een zetel van een plaatsvervanger vrijgekomen door het aftreden van de heer Ole VON BEUST, waarvan de Raad op 7 juli 2004 in kennis is gesteld,

BESLUIT:

Enig artikel

De heer Roger KUSCH, Justizsenator, wordt benoemd tot plaatsvervanger in het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer Ole VON BEUST voor de verdere duur van de ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25 januari 2006.

Gedaan te Brussel, 26 juli 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. R. BOT


(1)  PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.