17.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/23


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. július 26.)

a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről

(2004/768/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a német kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. január 22-én határozatot fogadott el a Régiók Bizottsága teljes jogú tagjainak és póttagjainak kinevezéséről (1).

(2)

Ole VON BEUST lemondását követően a Régiók Bizottságának egy póttagsági helye betöltetlen maradt, és erről a Tanácsot 2004. július 7-én tájékoztatták,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács Ole VAN BEUST helyére Roger KUSCH-t (Justizsenator) nevezi ki a Régiók Bizottságának póttagjává a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2006. január 25-ig.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 24., 2002.1.26., 38. o.