17.11.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/23


NÕUKOGU OTSUS,

26. juuli 2004,

regioonide komitee Saksamaa asendusliikme nimetamise kohta

(2004/768/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Saksamaa valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

22. jaanuaril 2002 võttis nõukogu vastu otsuse regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete nimetamise kohta. (1)

(2)

7. juulil 2004 tehti nõukogule teatavaks, et pärast Ole VON BEUSTi ametist lahkumist on vabanenud regioonide komitee asendusliikme koht,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Käesolevaga nimetatakse Roger KUSCH, Justizsenator, regioonide komitee asendusliikmeks Ole VON BEUSTi asemele tema ülejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006.

Brüssel, 26. juuli 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.