17.11.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. července 2004

o jmenování německého náhradníka Výboru regionů

(2004/768/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh německé vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. ledna 2002 Rada rozhodla o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů (1).

(2)

Uvolnilo se místo náhradníka Výboru regionů po odstoupení Ole VON BEUSTA, které bylo Radě oznámeno dne 7. července 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Roger KUSCH, Justizsenator, je jmenován náhradníkem Výboru regionů jako nástupce Ole VON BEUSTA na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2006.

V Bruselu dne 26. července 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 24, 26.1.2002, s. 38.