Parter
Domskäl
Beslut om rättegångskostnader
Domslut

Parter

I mål C-325/95,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Carmel O'Reilly, rättstjänsten, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg hos Carlos Gómez de la Cruz, rättstjänsten, Centre Wagner, Kirchberg,

sökande,

mot

Irland, företrätt av Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg vid Irlands ambassad, 28, route d'Arlon,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Irland genom att inte anta de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

- rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, s. 1),

- rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker (EGT nr L 268, s. 1),

- rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (EGT nr L 268, s. 15),

- rådets direktiv 92/48/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG (EGT nr L 187, s. 41),

har åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa direktiv,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av J.L. Murray, ordförande på fjärde avdelningen, samt domarna C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch och H. Ragnemalm (referent),

generaladvokat: G. Cosmas,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 11 juli 1996 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl

1 Genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 16 oktober 1995 har Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Irland genom att inte anta de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

- rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT nr L 46, s. 1),

- rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker (EGT nr L 268, s. 1),

- rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (EGT nr L 268, s. 15), och

- rådets direktiv 92/48/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG (EGT nr L 187, s. 41),

har åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa direktiv.

2 Av artikel 29.1 i direktiv 91/67, artikel 15 första stycket i direktiv 91/492, artikel 18 första stycket i direktiv 91/493 och artikel 4 första stycket i direktiv 92/48 (nedan kallade de ifrågavarande direktiven) framgår att medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa direktiv senast den 1 januari 1993.

3 Eftersom kommissionen inte erhöll någon underrättelse om att åtgärder hade vidtagits för att införliva de ifrågavarande direktiven och inte heller hade tillgång till några andra uppgifter som tillät den att dra slutsatsen att Irland hade uppfyllt sina skyldigheter, tillställde den den irländska regeringen en formell underrättelse den 12 mars 1993.

4 Irland besvarade den 5 juli 1993 den formella underrättelsen genom att meddela att åtgärder för att anta de ifrågavarande direktiven höll på att förberedas och att man hoppades att dessa direktiv snart skulle kunna införlivas.

5 Med hänsyn till att Irland inte rättade sig efter den formella underrättelsen, tillställde kommissionen denna stat den 4 maj 1994 ett motiverat yttrande med uppmaning till staten att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt de ifrågavarande direktiven inom en frist om två månader räknad från delgivningen.

6 Då kommissionen inte erhöll någon underrättelse om att åtgärder för att införliva de ifrågavarande direktiven hade vidtagits inom den angivna fristen, väckte den förevarande talan.

7 I sitt svaromål har Irland inte bestritt att de fyra ifrågavarande direktiven inte har införlivats inom den angivna fristen utan endast pekat på att de författningstexter genom vilka införlivandet skall ske är under utarbetande.

8 Då de ifrågavarande direktiven inte har införlivats inom den i dessa direktiv fastställda fristen, måste kommissionens talan anses vara välgrundad.

9 Det finns följaktligen anledning att fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 29.1 i direktiv 91/67, artikel 15 första stycket i direktiv 91/492, artikel 18 första stycket i direktiv 91/493 och artikel 4 första stycket i direktiv 92/48 genom att inte inom den angivna fristen anta de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa de ifrågavarande direktiven.

Beslut om rättegångskostnader

Rättegångskostnader

10 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Irland har tappat målet, skall Irland ersätta rättegångskostnaderna.

Domslut

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

11 Genom att inte inom den angivna fristen anta de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa

- rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk,

- rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga mollusker,

- rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter, och

- rådets direktiv 92/48/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG,

har Irland åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 29.1 i direktiv 91/67, artikel 15 första stycket i direktiv 91/492, artikel 18 första stycket i direktiv 91/493 och artikel 4 första stycket i direktiv 92/48.

12 Irland skall ersätta rättegångskostnaderna.