YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

24 päivänä lokakuuta 1996 ( *1 )

Asiassa C-325/95,

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies Carmel O'Reilly, prosessiosoite Luxemburgissa c/o oikeudellisen yksikön virkamies Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

kantajana,

vastaan

Irlanti, asiamiehenään Chief State Solicitor Michael A. Buckley, prosessiosoite Luxemburgissa Irlannin suurlähetystö, 28 route d'Arion,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Irlanti ei ole noudattanut sille

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (EYVL L 46, s. 1),

terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/492/ETY (EYVL L 268, s. 1),

terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (EYVL L 268, s. 15) ja

tietyillä aluksilla käsiteltyjä kalastustuotteita koskevien hygieniasääntöjen vähimmäisvaatimuksista direktiivin 91/493/ETY 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/48/ETY (EYVL L 187, s. 41)

mukaan kuuluvia velvoitteita, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa kyseisten direktiivien noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: kuudennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä hoitava neljännen jaoston puheenjohtaja J. L. Murray sekä tuomarit C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch ja H. Ragnemalm (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: G. Cosmas,

kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan julkisasiamiehen 11.7.1996 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY:n perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 16.10.1995 ja jossa yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Irlanti ei ole noudattanut sille

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (EYVL L 46, s. 1),

terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/492/ETY (EYVL L 268, s. 1),

terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (EYVL L 268, s. 15) ja

tietyillä aluksilla käsiteltyjä kalastustuotteita koskevien hygieniasääntöjen vähimmäisvaatimuksista direktiivin 91/493/ETY 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/48/ETY (EYVL L 187, s. 41)

mukaan kuuluvia velvoitteita, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa kyseisten direktiivien noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2

Direktiivin 91/67/ETY 29 artiklan 1 kohdasta, direktiivin 91/492/ETY 15 artiklan ensimmäisestä kohdasta, direktiivin 91/493/ETY 18 artiklan ensimmäisestä kohdasta ja direktiivin 92/48/ETY 4 artiklan ensimmäisestä kohdasta (jäljempänä kyseiset direktiivit) ilmenee, että jäsenvaltioiden oli saatettava näiden direktiivien noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1993.

3

Koska komissio ei ollut saanut ilmoitusta kyseisten direktiivien täytäntöönpanotoimenpiteistä, eikä sillä ollut tiedossaan mitään muutakaan seikkaa, jonka perusteella se olisi voinut päätellä Irlannin täyttäneen velvollisuutensa, se osoitti 12.3.1993 päivätyssä kirjeessä Irlannin hallitukselle virallisen huomautuksen.

4

Irlanti vastasi tähän viralliseen huomautukseen 5.7.1993 todeten, että kyseisten direktiivien täytäntöönpanotoimenpiteitä valmisteltiin, ja ilmoittaen toivovansa, että nämä direktiivit pantaisiin täytäntöön piakkoin.

5

Koska komissio katsoi, että Irlanti ei ollut noudattanut virallista huomautusta, se lähetti 4.5.1994 Irlannille perustellun lausunnon, jossa se kehotti tätä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin kyseisistä direktiiveistä aiheutuvien velvollisuuksien noudattamiseksi kahden kuukauden määräajassa tiedoksisaannista.

6

Koska komissio ei asetetussa määräajassa saanut ilmoitusta kyseisten direktiivien täytäntöönpanotoimenpiteistä, se nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen.

7

Irlanti ei vastineessaan kiistä sitä, että kyseisiä neljää direktiiviä ei ole pantu täytäntöön säädetyssä määräajassa, vaan se toteaa ainoastaan, että direktiivien täytäntöönpanemiseksi tarvittavia ministeriön säädöksiä valmistellaan parhaillaan.

8

Koska kyseisiä direktiivejä ei ole pantu täytäntöön niissä säädetyssä määräajassa, komission kannetta on pidettävä perusteltuna.

9

Näin ollen on todettava, että Irlanti ei ole noudattanut sille direktiivin 91/67/ETY 29 artiklan 1 kohdan, direktiivin 91/492/ETY 15 artiklan ensimmäisen kohdan, direktiivin 91/493/ETY 18 artiklan ensimmäisen kohdan ja direktiivin 92/48/ETY 4 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan kuuluvia velvoitteita, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa kyseisten direktiivien noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

Oikeudenkäyntikulut

10

Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska Irlanti on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

 

1)

Irlanti ei ole noudattanut sille direktiivin 91/67/ETY 29 artiklan 1 kohdan, direktiivin 91/492/ETY 15 artiklan ensimmäisen kohdan, direktiivin 91/493/ETY 18 artiklan ensimmäisen kohdan ja direktiivin 92/48/ETY 4 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan kuuluvia velvoitteita, koska se ei ole antanut asetetussa määräajassa

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY,

terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/492/ETY,

terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY ja

tietyillä aluksilla käsiteltyjä kalastustuotteita koskevien hygieniasääntöjen vähimmäisvaatimuksista direktiivin 91/493/ETY 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/48/ETY

noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

 

2)

Irlanti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 

Murray

Kakouris

Kapteyn

Hirsch

Ragnemalm

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä lokakuuta 1996.

R. Grass

kirjaaja

G. E Mancini

kuudennen jaoston puheenjohtaja


( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: englanti.