23.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 142/47


Wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2018 r. – dm-drogerie markt / EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(Sprawa T-843/16) (1)

({Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Foto Paradies - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]})

(2018/C 142/62)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci T. Strack i O. Bludovsky)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciele: M. Fischer, R. Manea i D. Walicka, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Norymberga, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Petri i M. Gilch)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 września 2016 r. (sprawa R 1194/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Digital Print Group O. Schimek a dm-drogerie markt.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 38 z 6.2.2017.