21.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 123/15


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 123/10

1.

Komisija je 13. aprila 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Aéroports de Paris SA (ADP, Francija) in JCDecaux Airport France SAS (JCDAF, Francija), ki je pod nadzorom podjetja JCDecaux SA (Francija), z nakupom delnic v novoustanovljenem podjetju v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah, pridobita skupni nadzor nad skupnim podjetjem (JV, Francija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za ADP: ureditev, upravljanje in razvoj letališč Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget ter nekaterih drugih civilnih letališč na območju Pariza,

JCDAF: vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje nosilcev ali naprav za oglaševanje na prostem, zlasti oglaševanje na površinah, ki se nahajajo na letališčih in pristaniščih,

JV: upravljanje in trženje vseh oglaševalskih naprav na letališčih, ki jih podjetje ADP upravlja v regiji Île-de-France.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).