21.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 123/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 123/10

1.

La data de 13 aprilie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Aéroports de Paris SA („ADP”, Franța) și JCDecaux Airport France SAS („JCDAF”, Franța), controlată de întreprinderea JCDecaux SA (Franța), dobândesc, în sensul articolului 3 alienatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii „JV” (Franța), prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou creată care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii ADP: amenajarea, exploatarea și dezvoltarea aerodromurilor Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, precum și a anumitor aerodromuri civile situate în regiunea pariziană;

în cazul întreprinderii JCDAF: instalarea, întreținerea și gestionarea suporturilor sau a manifestărilor publicitare în aer liber, în special publicitatea în spațiile situate în terminalele din aeroporturi, în aerodromuri și în terminalele maritime;

în cazul întreprinderii JV: gestionarea și comercializarea tuturor dispozitivelor publicitare situate în aerodromurile administrate de către ADP în regiunea Île-de-France.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).