21.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6208 — Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 123/10

1.

Op 13 april 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Aéroports de Paris SA („ADP”, Frankrijk) en JCDecaux Airport France SAS („JCDAF”, Frankrijk), die onder zeggenschap staat van JCDecaux SA (Frankrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming („JV”, Frankrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

ADP: inrichting, ontwikkeling en exploitatie van de luchthavens Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, alsook van bepaalde burgerluchthavens in de Parijse regio,

JCDAF: installatie, onderhoud en exploitatie van buitenreclamedragers, en reclame-evenementen, meer bepaald in terminals, luchthavens en havenstations,

JV: exploitatie en verhandeling van alle reclamevoorzieningen op de luchthavens die door ADP worden beheerd in Île-de-France.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6208 — Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).