21.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/15


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 123/10

1.

2011 m. balandžio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Aéroports de Paris SA“ (toliau – ADP, Prancūzija) ir įmonė „JCDecaux Airport France SAS“ (toliau – JCDAF, Prancūzija), kontroliuojama įmonės „JCDecaux SA“ (Prancūzija), pirkdamos naujos įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą bendros įmonės „JV“ (Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

ADP – Paryžiaus Šarl de Golio, Orly ir Le Buržė oro uostų, taip pat kai kurių kitų Paryžiaus regiono civilinių oro uostų planavimas, eksploatavimas ir vystymas,

JCDAF – lauko reklamos stendų ar renginių, ypač oro uostų terminalų, aerodromų ir jūrų uostų terminalų teritorijoje, montavimas, priežiūra ir eksploatavimas,

JV – Il de Franso regione ADP valdomų aerodromų reklamos įrenginių eksploatavimas ir pardavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).