21.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 123/15


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 123/10

1.

13. aprillil 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Aéroports de Paris SA („ADP”, Prantsusmaa) ja JCDecaux Airport France SAS („JCDAF”, Prantsusmaa), mille üle ettevõtjal JCDecaux SA (Prantsusmaa) on valitsev mõju, omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühisettevõtjana („JV”, Prantsusmaa) käsitatava uue ettevõtja üle selle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ADP: lennuväljade Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget ja teatavate muude Pariisi piirkonnas asuvate tsiviillennuväljade rajamine, käitamine ja arendamine;

JCDAF: välireklaamivahendite paigaldamine, hooldus ja käitamine ning välireklaamiürituste korraldamine, eriti lennujaamades ja -väljadel ning reisisadamates selleks ette nähtud kohtades;

JV: kõikidele ettevõtja ADP hallatavatele Île-de-France'i piirkonna lennuväljadele paigaldatud reklaamivahendite käitamine ja turustamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).