21.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 123/15


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6208 — Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 123/10

1.

Den 13. april 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomhederne Aéroports de Paris SA (»ADP«, Frankrig) og JCDecaux Airport France SAS (»JCDAF«, Frankrig), som er kontrolleret af JCDecaux SA (Frankrig), gennem opkøb af aktier i et nyoprettet selskab erhverver fælles kontrol over et joint venture-selskab (»JV«, Frankrig), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

ADP: planlægning, drift og udvikling af lufthavnene Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le-Bourget, samt visse civile lufthavne beliggende i Parisområdet

JCDAF: montering, vedligeholdelse og drift af udendørs reklamemedier eller andre former for reklame, navnlig reklamer placeret i lufthavnsterminaler, lufthavne og havneterminaler

JV: drift og salg af reklameanordninger placeret i lufthavne, som administreres af ADP i Ile-de-France.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6208 — Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).