21.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/15


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 123/10

1.

Komise dne 13. dubna 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Aéroports de Paris SA („ADP“, Francie) a podnik JCDecaux Airport France SAS („JCDAF“, Francie), kontrolovaný společností JCDecaux SA (Francie), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování společnou kontrolu nad podnikem („JV“, France) nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Podniku ADP: výstavba, provoz a rozvoj letišť Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget a také některých dalších civilních letišť v pařížském regionu,

Podniku JCDAF: instalace, údržba a využití vnějších reklamních stojanů a médií, zejména reklamy umístěné na letištních terminálech, letištích a v námořních přístavech,

podniku JV: provoz a komercializace reklamy umístněné na letištích spravovaných podnikem ADP v regionu Île-de-France.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6208 – Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).