21.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 123/15


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6208 — Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 123/10

1.

На 13 април 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Aéroports de Paris SA („ADP“, Франция) и JCDecaux Airport France SAS („JCDAF“, Франция), под контрола на JCDecaux SA (Франция), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие („JV“, Франция) посредством покупка на акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие ADP: оборудване, експлоатация и развитие на летищата в Париж Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, както и на някои граждански летища, разположени в района на Париж,

за предприятие JCDAF: поставяне, поддръжка и експлоатация на поставките или устройствата за излагане на външни реклами, в частност рекламите по места в летищата и морските гари,

за предприятие JV: експлоатация и комерсиализация на всички рекламни устройства, поставени в летищата, управлявани от ADP в Île-de-France.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6208 — Aeroports de Paris/JCDecaux Airport France/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).