18.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/43


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 mars 2005

om upphävande av beslut 2002/626/EG om godkännande av den plan som Frankrike har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i departementen Moselle och Meurthe-et-Moselle

[delgivet med nr K(2005) 595]

(Endast den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/235/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artikel 16.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I april 2002 bekräftades utbrott av klassisk svinpest bland vilda svin i departementet Moselle i Frankrike.

(2)

Genom kommissionens beslut 2002/626/EG (2) godkändes den plan som Frankrike lämnat in för utrotning av den sjukdomen i departementet Moselle och det angränsande departementet Meurthe-et-Moselle.

(3)

Frankrike har meddelat att klassisk svinpest bland vilda svin har utrotats i departementet Moselle och att den godkända planen för utrotning inte längre behöver tillämpas.

(4)

Beslut 2002/626/EG bör därför upphävas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/626/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 200, 30.7.2002, s. 37.