18.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. marca 2005

o razveljavitvi Odločbe 2002/626/ES o odobritvi načrta za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v departmajih Moselle in Meurthe-et-Moselle, ki ga je predložila Francija

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 595)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/235/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1) in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aprila 2002 je bila potrjena klasična prašičja kuga pri populaciji divjih prašičev v departmaju Moselle v Franciji.

(2)

Z Odločbo Komisije 2002/626/ES (2) je bil načrt za izkoreninjenje te bolezni v departmajih Moselle in Meurthe-et-Moselle, ki ga je predložila Francija, odobren.

(3)

Francija je predložila podatke, ki kažejo, da je bila klasična prašičja kuga pri populaciji divjih prašičev v departmaju Moselle uspešno izkoreninjena in da odobrenega načrta za izkoreninjenje ni več potrebno izvajati.

(4)

Zato je primerno, da se Odločbo 2002/626/ES razveljavi.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/626/ES se razveljavi.

Člen 2

Odločba je naslovljena na Republiko Francijo.

V Bruslju, 15. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 200, 30.7.2002, str. 37.