18.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. marca 2005,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2002/626/ES o schválení plánu predloženého Francúzskom na eradikácie klasického moru ošípaných z diviačej zveri v Moselle a Meurthe-et-Moselle

[oznámené pod číslom K(2005) 595]

(Len francúzsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/235/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho Spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu klasického moru ošípaných (1), najmä na jej článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

V apríli 2002 sa potvrdil výskyt klasického moru ošípaných u diviačej populácie v kraji Moselle vo Francúzsku.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2002/626/ES (2) sa schválil plán, ktorý na eradikáciu tejto choroby v regióne Moselle a hraničnom regióne Meurthe-et-Moselle predložilo Francúzsko.

(3)

Francúzsko poskytlo informácie, že klasický mor ošípaných u diviačej zveri sa podarilo eradikovať a schválený plán eradikácie nie je potrebné naďalej uplatňovať v regióne Moselle.

(4)

Je preto vhodné zrušiť rozhodnutie 2002/626/ES.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/626/ES sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 15. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 200, 30.7.2002, s. 37.