18.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/43


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 marca 2005 r.

uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/235/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W kwietniu 2002 r. potwierdzono wystąpienie klasycznego pomoru świń u dzikich świń w departamencie Moselle we Francji.

(2)

Decyzją Komisji 2002/626/WE (2) zatwierdzono przedstawiony przez Francję plan zwalczania tej choroby w departamencie Moselle i w departamencie granicznym Meurthe-et-Moselle.

(3)

Francja przedstawiła informacje wskazujące, że skutecznie zwalczono klasyczny pomór świń u dzikich świń w departamencie Moselle i że zatwierdzony plan zwalczania nie musi być już stosowany.

(4)

Stosowne jest zatem uchylenie decyzji 2002/626/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 2002/626/WE traci moc.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 37.