18.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 72/43


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 maart 2005

tot intrekking van Beschikking 2002/626/EG tot goedkeuring van het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de departementen Moselle en Meurthe-et-Moselle

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 595)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/235/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (1), en met name op artikel 16, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In april 2002 is klassieke varkenspest geconstateerd bij wilde varkens in het departement Moselle in Frankrijk.

(2)

Bij Beschikking 2002/626/EG van de Commissie (2) is het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van die ziekte in het departement Moselle en het aangrenzende departement Meurthe-et-Moselle goedgekeurd.

(3)

Frankrijk heeft informatie verstrekt waaruit blijkt dat klassieke varkenspest bij wilde varkens in het departement Moselle met succes is uitgeroeid en dat het goedgekeurde uitroeiingsprogramma niet meer hoeft te worden toegepast.

(4)

Beschikking 2002/626/EG moet daarom worden ingetrokken.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2002/626/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 200 van 30.7.2002, blz. 37.