18.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/43


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 15. marts),

ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2002/626/EK, ar kuru apstiprina Francijas iesniegto plānu klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūkām Moselle un Meurthe-et-Moselle

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 595)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/235/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Francijā 2002. gada aprīlī savvaļas cūku populācijā Moselle departamentā tika apstiprināta saslimšana ar klasisko cūku mēri.

(2)

(Francijas iesniegtais plāns par šīs slimības izskaušanu Moselle un tai kaimiņos esošajā Meurthe-et-Moselle departamentā tika apstiprināts ar Komisijas Lēmumu 2002/626/EK (2)

(3)

Francija ir iesniegusi informāciju, kas liecina, ka klasiskais cūku mēris savvaļas cūku populācijā Moselle departamentā ir sekmīgi izskausts un ka apstiprinātais slimības izskaušanas plāns vairs nav jāpiemēro.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi atcelt Lēmumu 2002/626/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/626/EK atceļ.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2005. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 200, 30.7.2002., 37. lpp.