18.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 15.)

a Moselle és a Meurthe-et-Moselle területén a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló, Franciaország által benyújtott terv jóváhagyásáról szóló 2002/626/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2005) 595. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/235/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2002 áprilisában a franciaországi Moselle megyében klasszikus sertéspestist figyeltek meg a vaddisznóállomány körében.

(2)

A 2002/626/EK határozattal (2) a Bizottság jóváhagyta a Franciaország által benyújtott, a betegségnek Moselle és a szomszédos Meurthe-et-Moselle megyékben történő felszámolására irányuló tervet.

(3)

A Franciaország által benyújtott információk alapján megállapítható, hogy Moselle megyében a vaddisznóállomány klasszikus sertéspestisét sikeresen felszámolták, ezért a jóváhagyott felszámolási tervet nem szükséges a továbbiakban alkalmazni.

(4)

Ezért helyénvaló hatályon kívül helyezni a 2002/626/EK határozatot.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/626/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

E határozat címzettje a Francia Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 200., 2002.7.30., 37. o.