18.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/43


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä maaliskuuta 2005,

Ranskan esittämän suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Mosellessa ja Meurthe-et-Mosellessa tehdyn päätöksen 2002/626/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 595)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/235/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan Mosellen departementissa todettiin huhtikuussa 2002 luonnonvaraisten sikojen populaatiossa klassista sikaruttoa.

(2)

Komission päätöksellä 2002/626/EY (2) hyväksyttiin Ranskan esittämä suunnitelma kyseisen taudin hävittämiseksi Mosellen departementissa ja viereisessä Meurthe-et-Mosellen departementissa.

(3)

Ranska on esittänyt tietoja, joiden mukaan klassinen sikarutto on onnistuneesti hävitetty luonnonvaraisten sikojen populaatiosta Mosellen departementissa, joten hyväksyttyä hävittämissuunnitelmaa ei tarvitse enää toteuttaa.

(4)

Näin ollen on aiheellista kumota päätös 2002/626/EY.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätös 2002/626/EY.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 200, 30.7.2002, s. 37.