18.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/43


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. marts 2005

om ophævelse af beslutning 2002/626/EF om godkendelse af den plan, Frankrig har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i departementerne Moselle og Meurthe-et-Moselle

(meddelt under nummer K(2005) 595)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/235/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I 2002 blev der konstateret klassisk svinepest i bestanden af vildtlevende svin i departementet Moselle i Frankrig.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2002/626/EF (2) godkendtes den plan, Frankrig havde forelagt for udryddelse af klassisk svinepest i Moselle og det tilstødende departement Meurthe-et-Moselle.

(3)

Frankrig har fremlagt oplysninger, hvoraf det fremgår, at det er lykkedes at udrydde klassisk svinepest hos vildtlevende svin i Moselle, og at der ikke længere er behov for den godkendte udryddelsesplan.

(4)

Beslutning 2002/626/EF bør derfor ophæves.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2002/626/EF ophæves.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 200 af 30.7.2002, s. 37.