29.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 185/13


Oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(Offentliggjort i henhold til artikel 64, stk. 9, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (1) )

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 185/08)

Afgørelser om nægtelse af godkendelse

Henvisning til afgørelsen (2)

Dato for afgørelsen

Stof

Henvisning til afgørelsen

Godkendelsesnr.

Anvendelse

Frist for fornyet vurdering

Begrundelse for afgørelsen

C(2019) 3786

22. maj 2019

Natriumdichromat

EF-nr.: 234-190-3,

CAS-nr.: 7789-12-0 -0,10588-01-09

Hapoc GmbH & Co KG In der Neuen Welt 8 87700 Memmingen Tyskland

Ikke relevant

Anvendelse af natriumdichromat til overfladebehandling, især ved sortoxydering, af sart medicinsk udstyr, særligt mikrokirurgiske instrumenter, ved neddypning i et smeltebad af natriumdichromat

Ikke relevant

Ansøgningen omfattede ikke de nødvendige oplysninger som fastsat i artikel 62, stk. 4, litra d), i forordning (EF) nr. 1907/2006.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Afgørelsen findes på Europa-Kommissionens websted: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_da.