23.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 376/35


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 105/2004

av den 9 juli 2004

om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”avtalet”), särskilt artikel 98 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 75/2004 av den 8 juni 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas efter punkt 5eg (kommissionens beslut 2003/490/EG) i bilaga XI till avtalet:

”5eh.

32003 D 0821: Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey (EUT L 308, 25.11.2003, s. 27).”

Artikel 2

Texten till beslut 2003/821/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 10 juli 2004, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2004.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kjartan JÓHANNSSON

Ordförande


(1)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 33.

(2)  EUT L 308, 25.11.2003, s. 27.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.