23.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 376/35


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 105/2004

z dne 9. julija 2004

o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 75/2004 z dne 8. junija 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2003/821/ES z dne 21. novembra 2003 o primernem varstvu osebnih podatkov na Guerneseyju (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 5eg (Odločba Komisije 2003/490/ES) Priloge XI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„5eh.

32003 D 0821: Odločba Komisije 2003/821/ES z dne 21. novembra 2003 o primernem varstvu osebnih podatkov na Guernseyju (UL L 308, 25.11.2003, str. 27).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2003/821/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 10. julija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 9. julija 2004.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 33.

(2)  UL L 308, 25.11.2003, str. 27.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.