23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 376/35


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

Č. 105/2004

z 9. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa Príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 75/2004 z 8. júna 2004 (1).

(2)

Rozhodnutie Komsie 2003/821/ES z 21. novembra 2003 o primeranej ochrane osobných údajov na Guernsey (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 5eg (rozhodnutie Komisie 2003/490/ES) prílohy XI k dohode sa dopĺňa tento bod:

5eh.

32003 D 0821: Rozhodnutie Komisie 2003/821/ES z 21. novembra 2003 o primeranej ochrane osobných údajov na Guernsey (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 27).“

Článok 2

Texty rozhodnutia 2003/821/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. júla 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. júla 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 27.

(3)  Žiadne ústavné požiadavky nie sú uvedené.