11/Volumul 65

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

85


22004D0105


L 376/35

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 105/2004 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 9 iulie 2004

de modificare a anexei XI (Servicii de telecomunicații) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XI la acord a fost modificată prin Decizia nr. 75/2004 a Comitetului mixt al SEE din 8 iunie 2004 (1).

(2)

Decizia 2003/821/CE a Comisiei din 21 noiembrie 2003 privind nivelul de protecție adecvat al datelor cu caracter personal în Guernsey (2) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

După punctul 5eg (Decizia 2003/490/CE a Comisiei) din anexa XI la acord se inserează următorul punct:

„5eh.

32003 D 0821: Decizia 2003/821/CE a Comisiei din 21 noiembrie 2003 privind nivelul de protecție adecvat al datelor cu caracter personal în Guernsey (JO L 308, 25.11.2003, p. 27).”

Articolul 2

Textele Deciziei 2003/821/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 10 iulie 2004, cu condiția transmiterii prealabile a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2004.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 349, 25.11.2004, p. 33.

(2)  JO L 308, 25.11.2003, p. 27.

(3)  Nu sunt indicate cerințe constituționale.