23.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 376/35


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

nr 105/2004

z dnia 9 lipca 2004 r.

zmieniająca Załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (1)

(2)

Do Porozumienia należy włączyć decyzję Komisji 2003/821/WE z 21 listopada 2003 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Guernsey (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt. 5eg (decyzja Komisji 2003/490/WE) załącznika XI do Porozumienia wprowadza się punkt w brzmieniu:

5eh.

32003 D 0821: Decyzja Komisji 2003/821/WE z 21 listopada 2003 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Guernsey (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 27).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2003/821/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2004 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2004 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan JÓHANNSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 33.

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 27.

(3)  Nie zgłoszono wymogów konstytucyjnych.