23.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 376/35


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

NR. 105/2004

van 9 juli 2004

tot wijziging van Bijlage XI (Telecommunicatiediensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XI bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 75/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juni 2004 (1).

(2)

Beschikking 2003/821/EG van de Commissie van 21 november 2003 over de passende bescherming van persoonsgegevens op Guernsey (2) moet in de overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XI bij de overeenkomst wordt na punt 5eg (Beschikking 2003/490/EG van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„5eh.

32003 D 0821: Beschikking 2003/821/EG van de Commissie van 21 november 2003 over de passende bescherming van persoonsgegevens op Guernsey (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 27).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2003/821/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 10 juli 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 349 van 25.11.2004, blz. 33.

(2)  PB L 308 van 25.11.2003, blz. 27.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.