23.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 376/35


EEZ APVIENOT ĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 105/2004

(2004. gada 9. jūlijs),

ar ko groza EEZ līguma XI Pielikumu (Telekomunikāciju pakalpojumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā “līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XI pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 8. jūnija Lēmumu Nr. 75/2004 (1).

(2)

Komisijas 2003. gada 21. novembra Lēmums 2003/821/EK par atbilstīgu personas datu aizsardzību Gērnsijā (2), ir iekļaujams līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI:

1.Pants

Līguma XI pielikumā aiz 5.eg punkta (Komisijas Lēmums 2003/490/EK) iekļauj šādu punktu:

“5.eh.

32003 D 0821: Komisijas 2003. gada 21. novembra Lēmums 2003/821/EK par atbilstīgu personas datu aizsardzību Gērnsijā (OV L 308, 25.11.2003., 27. lpp).”

2.Pants

Lēmuma 2003/821/EK teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentiski.

3.Pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 10. jūlijā ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar 103. panta 1. punktu (3).

4.Pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 9. jūlijā.

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 349, 25.11.2004, 33. lpp.

(2)  OV L 308, 25.11.2003., 27. lpp.

(3)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.