23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 376/35


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 105/2004

2004 m. liepos 9 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 75/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas 2003/821/EB dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos Guernsey  (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Po Susitarimo XI priedo 5eg punkto (Komisijos sprendimas 2003/490/EB) įterpiamas šis punktas:

5eh.

32003 D 0821: 2003 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas 2003/821/EB dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos Guernsey (OL L 308, 2003 11 25, p. 27).“

2 straipsnis

Sprendimo 2003/821/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. liepos 10 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 9 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 33.

(2)  OL L 308, 2003 11 25, p. 27.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.