11/Sv. 98

HR

Službeni list Europske unije

144


22004D0105


L 376/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 105/2004

od 9. srpnja 2004.

o izmjeni Priloga XI. (Telekomunikacijske usluge) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog XI. Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 75/2004 od 8. lipnja 2004. (1).

(2)

Odluka Komisije 2003/821/EZ od 21. studenoga 2003. o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Guernseyju (2), treba se unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Iza točke 5.eg (Odluka Komisije 2003/490/EZ) Priloga XI. Sporazumu umeće se sljedeća točka:

„5.eh

32003 D 0821: Odluka Komisije 2003/821/EZ od 21. studenoga 2003. o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Guernseyju (SL L 308, 25.11.2003., str. 27).”

Članak 2.

Tekst Odluke 2003/821/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuje u Prilogu o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojan je.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 10. srpnja 2004., pod uvjetom da su sve obavijesti na temelju članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (3).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. srpnja 2004.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  SL L 349, 25.11.2004., str. 33.

(2)  SL L 308, 25.11.2003., str. 27.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.