23.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 376/35


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:O 105/2004,

tehty 9 päivänä heinäkuuta 2004

ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, JOKA

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XI muutettiin 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 75/2004 (1).

(2)

Henkilötietojen suojan riittävästä tasosta Guernseyssä 21 päivänä marraskuuta 2003 tehty komission päätös 2003/821/EY (2) olisi otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 Artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XI olevan 5eg kohdan (komission päätös 2003/490/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

5eh.

32003 D 0821: Komission päätös 2003/821/EY, tehty 21 päivänä marraskuuta 2003, henkilötietojen suojan riittävästä tasosta Guernseyssä (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 27).”

2 Artikla

Päätöksen 2003/821/EY islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 Artikla

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 Artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 33.

(2)  EUVL L 308, 25.11.2003, s. 27.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.