23.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 376/35


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

Nr 105/2004,

9. juuli 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (Telekommunikatsiooniteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 75/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 21. novembri 2003. aasta otsus 2003/821/EÜ isikuandmete piisava kaitse kohta Guernseyl, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XI lisa punkti 5eg (komisjoni otsus 2003/490/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

5eh.

32003 D 0821: komisjoni otsus 2003/821/EMÜ, 21. november 2003, isikuandmete piisava kaitse kohta Guernseyl (ELT L 308, 25.11.2003, lk 27).”

Artikkel 2

Otsuse 2003/821/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 10. juulil 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 9. juuli 2004.

EMP ühiskomitee nimel

esimees

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk. 33.

(2)  ELT L 308, 25.11.2003, lk 27.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.